Wykorzystanie technologii proekologicznych w hotelarstwie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 54
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Hotelarstwo to dziedzina globalnej gospodarki mająca charakter zorganizowanych działań produkcyjno-usługowych, związana głównie z branżą turystyczną. W ujęciu ekonomicznym, podobnie jak pozostałe obszary działalności zawodowej człowieka, stanowi obszar komercyjny, skupiający się na maksymalizacji zysku. W ujęciu gospodarczym realizacja usług noclegowych jest kluczową działalnością w sektorze turystycznym i jest elementem całego procesu związanego z obsługą ruchu turystycznego, koncentrującego się na zaspakajaniu potrzeb powstałych w związku z przemieszczaniem się człowieka. W ujęciu społecznym z kolei przez zapewnienie turystom wygody i miłej atmosfery, hotelarstwo tworzy dobro gościnności. Mimo, że sama nazwa sugeruje rodzaj realizowanych usług, można i należy traktować je znacznie szerzej, przy uwzględnieniu innych produktów i usług, jakie są oferowane gościom podczas pobytu poza miejscem zamieszkania.

Ekologiczne podejście do działań związanych z zarządzaniem obiektami jest trendem obserwowanym w większości rozwiniętych gospodarek światowych, także w dziedzinie hotelarstwa. Proekologiczne zarządzanie nie wiąże się tylko ze spełnieniem kryteriów technicznych w poszczególnych obiektach, ale jest związane z całą polityką środowiskową danego obiektu, poczynając od norm technicznych, a na rozwoju myślenia ekologicznego klientów i pracowników skończywszy.

Niniejsza praca stanowi próbę ukazania efektywności wykorzystania rozwiązań ekologicznych w obiektach na terenie Polski. Stanowi także zachętę do tworzenia uwarunkowań większego wdrażania rozwiązań ekologicznych w różnych organizacjach. Przedstawia ekologię tak w wymiarze dbałości o środowisko naturalne, ale także w ujęciu ekonomicznym wpływającym na ograniczenie kosztów.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich wyjaśnia koncepcję proekologiczną w hotelarstwie. Zawarte tu zostały przyczyny zainteresowania ekologią w branży hotelarskiej i wpływ obiektów na środowisko naturalne. Co więcej ukazane zostały działania pro środowiskowe wpływające na kształtowanie wizerunku danego hotelu. Opisano w nim przykładowe metody działalności proekologicznej hotelu i edukacji ekologicznej wśród pracowników, którzy w każdym tego typu obiekcie są jego wizytówką.

Drugi rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych. Opisany został tu przedmiot i cel badań wraz z problemami badawczymi, które są kluczowym elementem realizacji każdych badań. Badania empiryczno-analityczne są możliwe pod warunkiem dokładnego sprecyzowania stosowanych metod i technik badawczych, które również zostały opisane w rozdziale drugim.

Ostatni rozdział pracy to rozdział praktyczny. W tej części skupiono się na przedstawieniu w jakim stopniu rozwiązania proekologiczne wykorzystywane w działalności hotelarskiej wpływają na świadomość oraz oczekiwania hotelarzy i gości. Ostatni etap pracy to przedstawienie i interpretacja wyników badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Wykorzystanie marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 53

Zarządzanie wizerunkiem firmy na podstawie wybranych przedsiębiorstw
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Analiza audytu wyrobu
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 77