licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 531

INFORMACJA

Temat pracy:
Wykorzystanie technologii proekologicznych w hotelarstwie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 54
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 531
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Hotelarstwo to dziedzina globalnej gospodarki mająca charakter zorganizowanych działań produkcyjno-usługowych, związana głównie z branżą turystyczną. W ujęciu ekonomicznym, podobnie jak pozostałe obszary działalności zawodowej człowieka, stanowi obszar komercyjny, skupiający się na maksymalizacji zysku. W ujęciu gospodarczym realizacja usług noclegowych jest kluczową działalnością w sektorze turystycznym i jest elementem całego procesu związanego z obsługą ruchu turystycznego, koncentrującego się na zaspakajaniu potrzeb powstałych w związku z przemieszczaniem się człowieka. W ujęciu społecznym z kolei przez zapewnienie turystom wygody i miłej atmosfery, hotelarstwo tworzy dobro gościnności. Mimo, że sama nazwa sugeruje rodzaj realizowanych usług, można i należy traktować je znacznie szerzej, przy uwzględnieniu innych produktów i usług, jakie są oferowane gościom podczas pobytu poza miejscem zamieszkania.

   Ekologiczne podejście do działań związanych z zarządzaniem obiektami jest trendem obserwowanym w większości rozwiniętych gospodarek światowych, także w dziedzinie hotelarstwa. Proekologiczne zarządzanie nie wiąże się tylko ze spełnieniem kryteriów technicznych w poszczególnych obiektach, ale jest związane z całą polityką środowiskową danego obiektu, poczynając od norm technicznych, a na rozwoju myślenia ekologicznego klientów i pracowników skończywszy.

   Niniejsza praca stanowi próbę ukazania efektywności wykorzystania rozwiązań ekologicznych w obiektach na terenie Polski. Stanowi także zachętę do tworzenia uwarunkowań większego wdrażania rozwiązań ekologicznych w różnych organizacjach. Przedstawia ekologię tak w wymiarze dbałości o środowisko naturalne, ale także w ujęciu ekonomicznym wpływającym na ograniczenie kosztów.

   Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich wyjaśnia koncepcję proekologiczną w hotelarstwie. Zawarte tu zostały przyczyny zainteresowania ekologią w branży hotelarskiej i wpływ obiektów na środowisko naturalne. Co więcej ukazane zostały działania pro środowiskowe wpływające na kształtowanie wizerunku danego hotelu. Opisano w nim przykładowe metody działalności proekologicznej hotelu i edukacji ekologicznej wśród pracowników, którzy w każdym tego typu obiekcie są jego wizytówką.

   Drugi rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych. Opisany został tu przedmiot i cel badań wraz z problemami badawczymi, które są kluczowym elementem realizacji każdych badań. Badania empiryczno-analityczne są możliwe pod warunkiem dokładnego sprecyzowania stosowanych metod i technik badawczych, które również zostały opisane w rozdziale drugim.

   Ostatni rozdział pracy to rozdział praktyczny. W tej części skupiono się na przedstawieniu w jakim stopniu rozwiązania proekologiczne wykorzystywane w działalności hotelarskiej wpływają na świadomość oraz oczekiwania hotelarzy i gości. Ostatni etap pracy to przedstawienie i interpretacja wyników badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.