Wykorzystanie reklamy w biurze turystycznym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 59
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 179 zł

Opis pracy

Turystyka nierozerwalnie związana jest z podróżami, uprawianiem sportu i rekreacji, poznawaniem świata. To, co dla jednych stanowi formę wypoczynku, dla innych jest źródłem dochodów i pracą. Te wzajemne zależności skutkowały powstaniem odrębnego działu gospodarki, który obejmuje obsługę turystów, a przede wszystkim zagwarantowanie im noclegów, środków komunikacji, wyżywienia, pamiątek z wycieczek, przewodników, odpowiedniego przygotowania szlaków turystycznych, właściwego sprzętu sportowego, obiektów do zwiedzania i wielu innych.

Turystyka nieustannie zmienia się i ewoluuje, a podstawową siłą napędową tych zmian są wymagania turystów. Ze względu na złożoność i zasięg tych mechanizmów trudno nie zauważyć, że wpływają one na środowisko, zarówno społeczne, jak i przyrodnicze. Turystyka stanowi kluczową część składową rynku światowego. Jest na drugim miejscu w ekonomice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, plasując się przed takimi dziedzinami jak przemysł petrochemiczny, czy samochodowy. Turystyka i przemysł z nią związany zajmują istotne miejsce w gospodarce większości krajów. Zgodnie z oceną specjalistów w rekreacyjnie rozwiniętych krajach działalność turystyczo-rekreacyjna dostarcza nawet 50% wszystkich wpływów do budżetu. Rozwój współczesnej turystyki jest możliwy dzięki różnym czynnikom. Przykładem takim jest czynnik ekonomiczny, który oddziałuje na rozwój gospodarki światowej. Usługodawcy, którzy realizują usługi turystyczne koncentrują się na maksymalizacji zysku, a państwa promujące turystykę mogą uzyskiwać z tego tytułu istotne dochody. Drugim czynnikiem jest czynnik społeczny i w tym kontekście duże znaczenie ma ilość dochodów turystów, która przekłada się na wybór miejsca i kategorii spędzenia czasu wolnego. Ilość dni urlopu także ma wpływ na wybór miejsca wypoczynku. Poza tym nie bez znaczenia jest chęć poznawania nowych miejsc, zwiedzanie świata, poznawania innych narodów, kultur i religii, chęć obcowania z naturą, które to aspekty wpływają na rozwój turystyki.

Celem pracy jest przybliżenie aspektów zarządzania biurem turystycznym, a także wykorzystania reklamy jako skutecznego narzędzia promowania działalności realizowanej w branży turystycznej, przede wszystkim na rynku biur podróży. Założenia takie oparto na teorii marketingu, a szczególnie reklamy w turystyce. Co więcej na przykładzie wybranego biura podróży przedstawiono dotychczas wykorzystywane przez nie formy reklamy. Na podstawie przedstawionych informacji zaprojektowano kampanię reklamową, która ma na celu wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. Rozdział pierwszy zawiera definicję pojęcia biura podróży jako podmiotu turystycznego i uwzględnia podział biur podróży w odniesieniu do cech ich działalności. Poza tym przedstawiony został rynek biur podróży w Polsce i jego bieżąca sytuacja.

Rozdział drugi skupia się na przybliżeniu miejsca reklamy w marketingu biur podróży i zawiera definicję podstawowych pojęć. Opisano w nim również formy reklamy i sposób doboru treści przekazu reklamowego. Zaprezentowano także klasyfikację mediów i nośników reklamy przy uwzględnieniu kryteriów ich wyboru. Uwzględniono również zasady projektowania strategii reklamowej, przy uwzględnieniu metod badania jej skuteczności i efektywności.

Rozdział trzeci skupia się na wybranym biurze podróży. Przedstawia kluczowe informacje o firmie, jej historię, jak również strukturę działalności. Omówiono także bieżącą ofertę firmy, wskazując kierunki i formy wyjazdów turystycznych. Rozdział ten obejmuje również analizę dotychczasowej działalności reklamowej biura. W oparciu o kampanie z lat poprzednich omówiono wykorzystane formy reklamy, stanowiły one również częściowo podstawę do przygotowania projektu nowej kampanii przedstawionej w kolejnym rozdziale.

Ostatni rozdział pracy przedstawia projekt kampanii reklamowej przygotowanej na kolejny sezon letni. Projekt obejmuje tak założenia teoretyczne, jak i propozycję graficzną dla wybranych nośników.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 179 zł.