Istota i metody inwentaryzacji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Inwentaryzacja to ogół czynności, które zmierzają do określenia faktycznego stanu składników aktywów i pasywów w ramach jednostki gospodarczej w konkretnym momencie. Celem tych działań jest kontrola zgodności stanów składników aktywów i pasywów, jakie wynikają z ksiąg rachunkowych ze stanami faktycznymi stwierdzonymi podczas inwentaryzacji.

Inwentaryzacja jest elementem rachunkowości, który jest wykorzystywany w celu weryfikacji aktywów i pasywów zanim zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym, dzięki czemu jest narzędziem umożliwiającym zabezpieczenie rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej danej jednostki. Poza tym inwentaryzacja jest ważnym elementem systemu kontroli wewnętrznej wykorzystywanym w celu ochrony mienia i racjonalizacji polityki zarządzania aktywami. Jest także bardzo dobrą okazją do przeprowadzenia oceny dalszej przydatności i stanu jakościowego składników majątkowych, a w szczególności środków trwałych i materiałów, towarów oraz wyrobów gotowych.

Celem pracy jest przybliżenie aspektów teoretycznych i praktycznych procesu inwentaryzacji, który w sposób sprawny i rzetelny pozwala na weryfikacji informacji znajdujących się w księgach rachunkowych, w odniesieniu do faktycznego stanu aktywów i pasywów w dniu sprawozdawczym.

W ramach pracy w sposób szczegółowy opisano wszystkie zagadnienia, jakie wiążą się z procesem inwentaryzacji. W pierwszej kolejności podane zostały źródła prawne, które narzucają obowiązek realizacji inwentaryzacji w ramach przedsiębiorstwa. W dalszej części pracy opisano istotę inwentaryzacji i obszary firmy, w jakich się je wykorzystuje, oraz kto jest beneficjentem informacji w niej zawartych wraz z ich wpływem na dalsze decyzje. Wyszczególniono także rodzaje inwentaryzacji i sposoby jej przeprowadzania, które zostały zawarte w przepisach prawa i dokładnie opisane. Skupiono się również na organizacji czynności inwentaryzacyjnych mających charakter przygotowawczy i właściwy. Opisano dokumenty konieczne na każdym etapie i osoby odpowiadające za realizację inwentaryzacji wraz z zakresem takiej odpowiedzialności.

Inwentaryzacja odbywa się w kilku etapach, które również przedstawiono w pracy. Prawo zakłada również określone terminy realizacji działań tego typu w odniesieniu do określonych składników, dlatego praca zawiera dokładny opis tych wytycznych. Ostatni aspekt to kwestia skutku inwentaryzacji, czyli sytuacja wykazania niedoborów i nadwyżek. Przedstawiono schematy ich księgowania, tak naliczenia, jak i rozliczenia po poprzednim sprecyzowaniu przyczyn zaistniałych nieprawidłowości.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.