Wpływ działań giełdy papierów wartościowych na gospodarkę krajową

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 79
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

Właściwie rozwinięty rynek kapitałowy jest jednym z kluczowych czynników właściwego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zmiany, jakie zachodzą na rynku kapitałowym obrazują możliwości zyskania i lokowania na nim środków finansowych zarówno przez podmioty gospodarcze, czy władze publiczne, ale także przez gospodarstwa domowe. Zmiany te oznaczają także nowe możliwości rozwojowe kraju i decydują o zamożności obywateli. Kluczowe znaczenie zaczyna odgrywać tu giełda papierów wartościowych, która przez mechanizmy rynku pierwotnego i wtórnego odgrywa szczególną rolę w krajowej gospodarce. Na tle ogólnych aspektów świadomość występujących zależności jest ważna dla prawidłowego kształtowania przez władze państwowe polityki gospodarczej i decydowania przez uczestników rynku.

Zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym i szczególnie ważnego jej segmentu, jakim jest giełda papierów wartościowych, są aspektami złożonymi mającymi charakter ekonomiczny. Poznanie tych aspektów wymaga specjalistycznej wiedzy i często umiejętności praktycznego wykorzystania wielu teorii związanych z analizowaną problematyką. Poziom wiedzy społeczeństwa w tym obszarze nadal jest nieznaczny, choć występuje tu tendencja wzrostowa, co przekłada się na poziom aktywnego udziału ludności w rynku papierów wartościowych.

Celem pracy jest przedstawienie kluczowych aspektów teoretycznych związanych ze znaczeniem makroekonomicznym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i analiza jej wpływu na kształtowanie się i funkcjonowanie gospodarki krajowej. Praca jest pewnego rodzaju zestawieniem kluczowych wiadomości przygotowanych w oparciu o literaturę przedmiotu. Praca ma charakter opisowy i jest próbą usystematyzowania i pogłębienia informacji związanych z analizowaną problematyką. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy omawia istotę rynku kapitałowego, instrumenty, jakie są na nim stosowane i miejsce rynku kapitałowego w polskim prawie. Rozdział drugi skupia się na historii giełd w Polsce i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej utworzenia, struktur oraz działalności. Ostatni rozdział pracy to analiza GWP w Warszawie, przedstawiono tu system WAR-SET, indeksy giełdowe, kluczowe metody analiz (techniczną, fundamentalną i portfelową), jak również wpływ giełdy na gospodarkę kraju.

Pracę przygotowano w oparciu o historyczną metodę badawczą, która umożliwiła opis i analizę rynku kapitałowego, czy giełdy papierów wartościowych. Subsydiarnie wykorzystano również metodę instytucjonalno-prawną do wyjaśnienia elementów prawnych umiejscowienia rynku kapitałowego w ramach polskiego systemu prawnego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Konkurencja i współpraca banków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 110

Faktoring jako forma finansowania przedsiębiorstw
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92