licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 539

INFORMACJA

Temat pracy:
Wpływ działań giełdy papierów wartościowych na gospodarkę krajową


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 79
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 539
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Właściwie rozwinięty rynek kapitałowy jest jednym z kluczowych czynników właściwego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zmiany, jakie zachodzą na rynku kapitałowym obrazują możliwości zyskania i lokowania na nim środków finansowych zarówno przez podmioty gospodarcze, czy władze publiczne, ale także przez gospodarstwa domowe. Zmiany te oznaczają także nowe możliwości rozwojowe kraju i decydują o zamożności obywateli. Kluczowe znaczenie zaczyna odgrywać tu giełda papierów wartościowych, która przez mechanizmy rynku pierwotnego i wtórnego odgrywa szczególną rolę w krajowej gospodarce. Na tle ogólnych aspektów świadomość występujących zalezności jest ważna dla prawidłowego kształtowania przez władze państwowe polityki gospodarczej i decydowania przez uczeników rynku.

   Zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym i szczególnie ważnego jej segmentu, jakim jest giełda papierów wartościowych, są aspektami złożonymi mającymi charakter ekonomiczny. Poznanie tych aspektów wymaga specjalistycznej wiedzy i często umiejętności praktycznego wykorzystania wielu teorii związanych z analizowaną problematyką. Poziom wiedzy społeczeństwa w tym obszarze nadal jest nieznaczny, choć występuje tu tendencja wzrostowa, co przekłada się na poziom aktywnego udziału ludności w rynku papierów wartościowych.

   Celem pracy jest przedstawienie kluczowych aspektów teoretycznych związanych ze znaczeniem makroekonomicznym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i analiza jej wpływu na kształtowanie się i funkcjonowanie gospodarki krajowej. Praca jest pewnego rodzaju zestawieniem klucozwych wiadomości przygotowanych w oparciu o literaturę przedmiotu. Praca ma charakter opisowy i jest próbą usystematyzowania i pogłębienia informacji związanych z analizowaną problematyką. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy omawia istotę rynku kapitałowego, instrumenty, jakie sa na nim stosowane i miejsce rynku kapitałowego w polskim prawie. Rozdział drugi skupia się na historii giełd w Polsce i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej utworzenia, struktur oraz działalności. Ostatni rozdział pracy to analiza GWP w Warszawie, przedstawiono tu system WAR-SET, indeksy giełdowe, kluczowe metody analiz (techniczną, fundamentalną i portfelową), jak również wpływ giełdy na gospodarkę kraju.

   Pracę przygotowano w oparciu o historyczną metodę badawczą, która umożliwiła opis i analizę rynku kapitałowego, czy giełdy papierów wartościowych. Subsydiarnie wykorzystano również metodę instytucjonalno-prawną do wyjaśnienia elementów prawnych umiejscowienia rynku kapitałowego w ramach polskiego systemu prawnego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.