Elektroniczna publikacja aktów prawnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 99
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie elektronicznej formy ogłaszania aktów prawnych w Polsce.

Istotnym warunkiem przestrzegania norm prawnych przez ich adresatów jest wiedza o tym, że normy zostały ustanowione, a także znajomość ich treści. Wiadomości w tej dziedzinie dostarcza prasa, radio i telewizja, organizuje się różnorodne szkolenia, narady oraz konferencje, istotne znaczenie ma także doświadczenie życiowe w konkretnych sprawach. Poważną rolę w upowszechnianiu w społeczeństwie znajomości prawa odgrywa poradnictwo i pomoc prawna specjalistów (sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych). Zakłada się, że prawo powinni popularyzować członkowie parlamentu (posłowie i senatorowie) w czasie swoich spotkań z wyborcami. Doskonalenie znajomości prawa w społeczeństwie jest także jednym z zadań organizacyjnych Zrzeszenia Prawników Polskich .

Różnorodne informacje o obowiązującym prawie ukazują się w publikacjach zwartych, tygodnikach i innych periodykach prawniczych, komentarzach do aktów prawodawczych, skorowidzach przepisów prawnych, wydawnictwach popularnonaukowych oraz drukach ulotnych. Całostronicowe informacje o nowych aktach prawodawczych zamieszcza się na tzw. „żółtych stronach” w dzienniku „Rzeczpospolita”. Szczególne znaczenie mają jednak informacje o ustanowieniu aktu prawnego i jego treści podawane przez samego prawodawcę, który może czynić to bezpośrednio (np. przez Sejm w „Diariuszu Sejmowym”), bądź też może zobowiązać do takiego działania inne organy państwowe .

Ogłoszeniem aktu prawodawczego jest taka jego publikację formalną, poprzez którą akt ten nabiera mocy obowiązującej w opublikowanym kształcie. Ogłoszenie aktów prawodawczych związane jest wyłącznie z działaniem organów państwowych, a normy prawne, wprowadzając obowiązek ogłaszania aktów prawodawczych, ustalają zarazem sposób dokonania ogłoszenia jako czynności konwencjonalnej. W literaturze wskazuje się na różnorodne poważne racje społeczne uzasadniające obowiązek ogłaszania aktów prawodawczych, którego podstawowym celem społecznym jest podanie tekstu stano stanowionego prawa do publicznej wiadomości. Przede wszystkim ogłoszenie aktu prawodawczego zezwala wszystkim zainteresowanym poznać autentyczny tekst stanowionego prawa, a każda inna informacja o danym akcie może być z nim skonfrontowana. Dlatego też ogłaszanie aktów prawodawczych ma podstawowe znaczenie dla umocnienia poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli .

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia wprowadzające do problematyki ogłaszania aktów normatywnych. Rozdział ten składa się z trzech bloków tematycznych. Na początku rozdziału omówiono ogłaszanie przepisów prawnych oraz zasada jawności prawa w ujęciu teorii prawa. Następnie opisane zostały takie elementy zasady jawności prawa, jak: jawność tworzenia prawa, jawność norm prawnych oraz jawność stosowania prawa. W trzecim punkcie tego rozdziału opisano urzędowe ogłaszanie aktów normatywnych w aspekcie historycznym. Poszczególne kwestie z tego rozdziału dotyczą ogłaszania aktów normatywnych w okresie I Rzeczypospolitej, w okresie zaborów, w okresie międzywojennym oraz w okresie PRL.

Drugi rozdział pracy poświęcony został zagadnieniu urzędowego ogłaszania aktów normatywnych w Polsce w świetle obowiązującego prawa. W rozdziale tym wyróżniono takie kwestie, jak: obowiązek urzędowego ogłaszania aktów normatywnych, ogłoszenie aktu normatywnego jako warunek jego wejścia w życie, zasada wyłączności urzędowego ogłaszania aktów normatywnych i ogłoszenie aktu normatywnego jako obowiązek organów państwa. W tym ostatnim punkcie zawarte zostały zagadnienia dotyczące zasady bezzwłoczności ogłaszania aktów normatywnych, obowiązku oznaczania daty ogłoszenia aktu prawnego, zasady zgodności treści ogłoszonego aktu normatywnego z oryginałem, a także możliwości egzekwowania wykonania obowiązku ogłoszenia aktu normatywnego.

W trzecim rozdziale pracy scharakteryzowano powstanie i rozwój elektronicznej publikacji dzienników urzędowych. Poszczególne punkty tego rozdziału dotyczą takich zagadnień, jak: początki e-administracji w Polsce, rodzaje dzienników urzędowych wydawanych w Polsce, charakterystyka elektronicznej czynności ogłaszania przepisów prawnych, zagadnienie autentyczności elektronicznego aktu prawnego, infrastruktura techniczna służąca elektronicznej formie publikacji dzienników urzędowych, a także wdrażanie ogłaszania przepisów prawnych w formie elektronicznej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.