licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 554

INFORMACJA

Temat pracy:
Kodeks Karzący Królestwa Polskiego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 68
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 554
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie systemu przestępstw i kar w Kodeksie Karzącym dla Królestwa Polskiego z 1818 roku.

    Kodeks Karzący dla Królestwa Polskiego był w gruncie rzeczy pierwszą nowoczesną kodyfikacją polskiego prawa karnego, choć w momencie jego uchwalania Polska nie istniała na mapie Europy jako suwerenne państwo. Nie da się jednak zaprzeczyć, że był dziełem polskich autorów. Oczywiście widoczne były w tym Kodeksie obce wpływy – przede wszystkim wpływy austriackie i francuskie. Analizując zagadnienie przejęcia ustawodawstwa karnego austriackiego przez prawo Królestwa Kongresowego, należy podkreślić, że recepcja ta była narzucona przez wyraźną wolę królewską, a nie była wynikiem istotnego przekonania ówczesnych prawników i polityków. Jeśli chodzi natomiast o wpływ Landrechtu, to był on czysto fragmentaryczny. Z kolei wzorowanie się na francuskim Codé penal odegrało znacznie większą rolę, zwłaszcza w dziedzinie podziału przestępstw i kar, w którym nasz kodeks istotnie różnił się od austriackiej ustawy karnej .

    Kodeks Karzący jest produktem swoistej epoki, ponieważ epoka Kodeksu to przełom dwóch formacji: feudalizmu i kapitalizmu, co odbiło się w bardzo interesujący sposób w treści przepisów prawnych. Tytułem przykładu należy wspomnieć o połączeniu w ramach jednej kodyfikacji takich dwóch krańcowo sprzecznych instytucji, jak zasady formalnej równości wszystkich wobec prawa i kar cielesnych, stosowanych tylko wobec niektórych grup ludności .

    Na temat pierwszego polskiego kodeksu karnego nie napisano jak do tej pory zbyt wiele. W czasach obowiązywania tego kodeksu opublikowane zostały artykuły autorstwa Damazego Dzierożyńskiego oraz Romualda Hubego. Wspomniani autorzy publikowali na łamach periodyku „Themis Polska”, a R. Hube wydał ponadto obszerny podręcznik zatytułowany „Ogólne zasady nauki prawa karnego”. W podręczniku tym poświęcił on sporo miejsca analizie systemu przestępstw i kar w Kodeksie Karzącym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości również nie da się stwierdzić jakiegoś dużego zainteresowania Kodeksem Karzącym w polskiej nauce prawa. Jak do tej pory ukazała się tylko jedna kompleksowa monografia na ten temat. Chodzi tu o wydaną w 1958 roku pracę „Kodeks Karzący Królestwa Polskiego 1818 r. Historia jego powstania i próba krytycznej analizy” autorstwa Jerzego Śliwowskiego. Poza tą monografią krótkie informacje na temat Kodeksu Karzącego można znaleźć w podręcznikach do historii państwa i prawa polskiego, a także w opracowaniach poświęconych prawu Królestwa Polskiego. Jednak nie są to materiały obszerne i skupiają się tylko na bardzo ogólnej charakterystyce Kodeksu Karzącego.

    Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy omówione zostaną takie zagadnienia, jak: ustrój polityczny Królestwa Polskiego, stan ustawodawstwa karnego przed uchwaleniem Kodeksu Karzącego, autorzy projektu Kodeksu Karzącego, przebieg postępowania nad uchwaleniem Kodeksu Karzącego.

    Drugi rozdział pracy poświęcony jest systemowi przestępstw w Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego. Rozdział ten porusza kwestie dotyczące: definicji przestępstwa i przyjętego w Kodeksie Karzącym trójpodziału przestępstw, okoliczności uchylających bezprawność czynu, problematyki winy, okoliczności uchylających winę, odpowiedzialności osób nieletnich, postaci zjawiskowych i stadialnych przestępstwa. W ostatnim punkcie tego rozdziały dokonana została ogólna charakterystyka części szczególnej Kodeksu Karzącego.

    Szczególnie dużo uwagi w Kodeksie Karzącym poświęcono systemowi kar. Zagadnienie to zostanie dokładnie omówione w rozdziale trzecim. Rozdział ten zawiera rozważania dotyczące kary śmierci, kary pozbawienia wolności, kar cielesnych, kary grzywny, okoliczności wpływających na wymiar kary oraz okoliczności uchylających karalność.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.