licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 558

INFORMACJA

Temat pracy:
Konfrontacja w polskim systemie prawnym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 59

 
Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 558
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 59

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie problematyki konfrontacji w polskim systemie prawnym.

    Zagadnienie konfrontacji jest związane z przeprowadzaniem postępowania dowodowego w procesie karnym. Dowodem w postępowaniu karnym jest każdy dopuszczalny przez prawo karne procesowe środek służący ustaleniu okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Zespół przepisów regulujących zbieranie, gromadzenie, utrwalanie i wykorzystywanie dowodów jest określany mianem prawa dowodowego. U jego podstaw tkwią zasady procesowe dotyczące zbierania i posługiwania się dowodami, takie jak np. zasada ciężaru dowodu czy swobodnej oceny dowodów .

    Sama nazwa „dowód” ma tak naprawdę charakter wieloznaczny, jest więc homonimem – nazwą o wielu zakresach pojęciowych . Na przykład w języku potocznym używa się tej nazwy zarówno na oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość obywatela (dowód osobisty), jak i recepisu pocztowego, stwierdzającego przyjęcie przesyłki przez urząd pocztowy (dowód nadania). W obu tych przypadkach dowód jest czymś, co potwierdza istnienie pewnego zdarzenia (stanu faktycznego), istniejącego obecnie lub w przeszłości. Bez dowodu stwierdzenie tego stanu byłoby trudne, a niekiedy nawet niemożliwe. W zbliżonym znaczeniu nazwa dowód występuje w języku prawniczym. Dowód to każdy rodzaj informacji pozostawionej przez fakt przestępstwa lub fakt uboczny (poszlakę), umożliwiający - w drodze rozumowania - odtworzenie obrazu tego faktu .

    Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy była analiza literatury przedmiotu - monografie omawiające problematykę dowodów w procesie karnym, podręczniki z zakresu kryminalistyki i procesu karnego, jak również artykuły opublikowane w periodykach prawniczych.

    Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy przybliżono metodologiczne podstawy konfrontacji we współczesnej kryminalistyce. Omówiono samą ideę oraz pojęcie konfrontacji, przedstawiono też cele konfrontacji.

    Drugi rozdział pracy poświęcony jest konfrontacji jako metodzie przesłuchania. W poszczególnych punktach opisano przesłuchanie jako źródło prawdy, zastosowanie konfrontacji oraz ryzyko konfrontacji.

    W trzecim, ostatnim rozdziale pracy przedstawiono praktyczne zastosowanie konfrontacji. Rozdział ten opisuje takie zagadnienia, jak: procedura przygotowawcza oraz organizacja zeznań konfrontacyjnych, strategia i efekty przesłuchania, zadania pokonfrontacyjne.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 59
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.