Konfrontacja w polskim systemie prawnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie problematyki konfrontacji w polskim systemie prawnym.

Zagadnienie konfrontacji jest związane z przeprowadzaniem postępowania dowodowego w procesie karnym. Dowodem w postępowaniu karnym jest każdy dopuszczalny przez prawo karne procesowe środek służący ustaleniu okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Zespół przepisów regulujących zbieranie, gromadzenie, utrwalanie i wykorzystywanie dowodów jest określany mianem prawa dowodowego. U jego podstaw tkwią zasady procesowe dotyczące zbierania i posługiwania się dowodami, takie jak np. zasada ciężaru dowodu czy swobodnej oceny dowodów .

Sama nazwa „dowód” ma tak naprawdę charakter wieloznaczny, jest więc homonimem – nazwą o wielu zakresach pojęciowych . Na przykład w języku potocznym używa się tej nazwy zarówno na oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość obywatela (dowód osobisty), jak i recepisu pocztowego, stwierdzającego przyjęcie przesyłki przez urząd pocztowy (dowód nadania). W obu tych przypadkach dowód jest czymś, co potwierdza istnienie pewnego zdarzenia (stanu faktycznego), istniejącego obecnie lub w przeszłości. Bez dowodu stwierdzenie tego stanu byłoby trudne, a niekiedy nawet niemożliwe. W zbliżonym znaczeniu nazwa dowód występuje w języku prawniczym. Dowód to każdy rodzaj informacji pozostawionej przez fakt przestępstwa lub fakt uboczny (poszlakę), umożliwiający - w drodze rozumowania - odtworzenie obrazu tego faktu .

Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy była analiza literatury przedmiotu - monografie omawiające problematykę dowodów w procesie karnym, podręczniki z zakresu kryminalistyki i procesu karnego, jak również artykuły opublikowane w periodykach prawniczych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy przybliżono metodologiczne podstawy konfrontacji we współczesnej kryminalistyce. Omówiono samą ideę oraz pojęcie konfrontacji, przedstawiono też cele konfrontacji.

Drugi rozdział pracy poświęcony jest konfrontacji jako metodzie przesłuchania. W poszczególnych punktach opisano przesłuchanie jako źródło prawdy, zastosowanie konfrontacji oraz ryzyko konfrontacji.

W trzecim, ostatnim rozdziale pracy przedstawiono praktyczne zastosowanie konfrontacji. Rozdział ten opisuje takie zagadnienia, jak: procedura przygotowawcza oraz organizacja zeznań konfrontacyjnych, strategia i efekty przesłuchania, zadania pokonfrontacyjne.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Metodologiczne podstawy konfrontacji we współczesnej kryminalistyce
3. Konfrontacja jako metoda przesłuchania
4. Praktyczne zastosowanie konfrontacji
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Protokoły w postępowaniu karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93