Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie roli Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych na przykładzie wybranych konfliktów. W pracy przedstawione zostały przede wszystkim szczegółowo cele i zadania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Przybliżono też zasady systemu elekcyjnego w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, ich wpływ na rozstrzyganie sporów, jak również.

Już u zarania tworzenia się organizacji państwowych dostrzeżono, że jedną z możliwych - aczkolwiek w konsekwencji nieskutecznych - form rozwiązywania problemów międzypaństwowych było stosowanie przemocy. Jednak wobec ciężaru ofiar, jakie niosły za sobą napaści zbrojne - zarówno dla napadniętych, jak i agresorów -już w starożytności pojawiły się trendy pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych poprzez przekazanie ich osobom trzecim, nie zaangażowanym w nie bezpośrednio, które obiektywnie mogłyby je rozwiązywać. Przykładem takiego podejścia do problemu mogą być starożytne Chiny, państwa Bliskiego Wschodu czy też Grecja .

Przy rozwiązywaniu sporów międzynarodowych można posłużyć się zarówno środkami politycznymi, jak również gospodarczymi i prawnymi. Jest to innymi słowy poszukiwanie sposobu, czy metody rozwiązania sporu przez strony, organizacje międzynarodowe nie mające uprawnień władczych wobec stron sporu, państwa trzecie. Regulacja to także pojęcie ogólne, chociaż już sformalizowane, gdyż strony próbują znaleźć podstawę tej regulacji (np. dobre sąsiedztwo, sprawiedliwość, niedyskryminacja). Załatwianie sporów międzynarodowych to sformalizowane postępowanie, które ma postać finalną (załatwić to znaczy położyć kres sprawie) .

Idea niezależnego i pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych ewoluowała w czasach późniejszych. W XIX wieku rozwinęła się działalność sądów rozjemczych, jednak z czasem arbitraż międzynarodowy powoływany dla rozstrzygania konkretnych sporów okazał się niezbyt skuteczny, co doprowadziło do powstania stałych sądów międzynarodowych. Uwieńczeniem powyższej ewolucji był powołany w 1922 r. przez Ligę Narodów Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej. Istniał on do 1945 r., zaś jego działalność polegała na rozstrzyganiu sporów międzynarodowych oraz wydawaniu opinii doradczych .

Po II wojnie światowej na miejsce Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej powołano do życia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, którego statut jest załącznikiem do Karty Narodów Zjednoczonych i stanowi jej integralną część. Statut MTS, będącego jednym z głównych organów ONZ, w niewielu tylko punktach, i to o znaczeniu drugorzędnym, odbiega od statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej działającego w okresie Ligi Narodów .

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono rozważania na temat pojęcia i rodzajów sporów międzynarodowych, jak również scharakteryzowano sposoby pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych.

Rozdział drugi prezentuje kwestie związane ze strukturą organizacyjną Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. W rozdziale tym omówiono takie zagadnienia, jak: historia MTS, cele i zadania MTS, kompetencje MTS, skład MTS, postępowanie przed MTS.

Rozdział trzeci zawiera przykładowe spory międzynarodowe rozstrzygnięte przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. W przypadku każdego ze sporów w pierwszej kolejności przedstawiono stan faktyczny, który doprowadził do konfliktu, a następnie omówiono rozstrzygnięcie Trybunału. Do omówienia wybrane zostały cztery następujące spory: sprawa Nottebohma (Liechtenstein przeciwko Gwatemali), sprawa cieśniny Korfu (Wielka Brytania przeciwko Albanii), sprawa sporu o szelf kontynentalny (Libia przeciwko Malcie) oraz sprawa dotycząca sporu granicznego (Burkina Faso przeciwko Mali.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę dotyczącą sporów międzynarodowych i działalności Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Niezwykle pomocne okazały się opracowania autorstwa M. Iwanejki oraz B. Sidi Diallo. Przy pisaniu pracy posługiwano się także podręcznikami do prawa międzynarodowego publicznego, a także artykułami opublikowanymi w periodykach prawniczych i politologicznych.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Pojęcie i charakterystyka sporów międzynarodowych
3. Ogólna charakterystyka Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
4. Przykładowe spory międzynarodowe rozstrzygnięte przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Sądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 86

Międzynarodowa polityka gospodarcza państwa
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 30