licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 568

INFORMACJA

Temat pracy:
Nadzór w spółce akcyjnej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 115
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 568
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Celem niniejszej pracy jest omówienie zagadnienia nadzoru w spółce akcyjnej. Takie pojęcia, jak „kontrola” czy „nadzór” są przedmiotem rozważań prowadzonych z perspektywy różnych dziedzin nauki i wiedzy. Procesy te szeroko analizuje m.in. teoria organizacji i zarządzania oraz nauka prawa administracyjnego. Kontrola i nadzór to mechanizmy uniwersalne, których znaczenie nie ogranicza się do jednej dyscypliny naukowej czy dziedziny prawa.

    Kontrola oznacza, najogólniej rzecz biorąc, sposób postępowania służący zapewnieniu zgodności działań z wzorcem. Kontrola ma za zadanie podnieść sprawność działania. Można ją ująć w formie procesu, a więc w postaci uporządkowanego ciągu czynności cząstkowych. Kontrolę tworzą trzy etapy: 1) badanie stanu rzeczywistego, 2) porównanie tego stanu z wzorcem czy normą postępowania, 3) analiza ewentualnych różnic i sformułowanie wniosków. Mogą one polegać na zaprojektowaniu czynności korygujących, mających na celu usunięcie niepożądanych zjawisk, ujawnionych przez kontrolę .

    Nadzór stanowi kategorię szerszą, obejmującą działalność kontrolną. Już sama etymologia pojęć kontroli i nadzoru wskazuje, że nadzór wiąże się z możliwościami silniejszego oddziaływania niż kontrola . Nadzór to kontrola połączona z prawną możliwością władczej ingerencji wobec podmiotu poddanego oddziaływaniu nadzorczemu. Kontrola zawiera element władczy tylko w tym sensie, że rodzi po stronie podmiotów kontrolowanych obowiązek poddania się jej. Kontrola jest nieodzownym narzędziem nadzoru, ponieważ by skutecznie nadzorować, trzeba mieć możliwość badania i oceny faktów dotyczących nadzorowanych jednostek. Nadzór obejmuje zawsze kontrolę, natomiast wykonywanie kontroli nie musi się łączyć ze stosowaniem środków nadzorczych. Obie funkcje zmierzają do realizacji tego samego celu - do zapewnienia prawidłowego działania podmiotu kontrolowanego. Wysunięcie wniosków pokontrolnych, które są podstawą do ingerencji w działalność podmiotu, stanowi granicę, po której przekroczeniu ma miejsce nadzór. Podjęcie działań korygujących jest już przejawem wykonywania funkcji nadzorczych .

    Nadzór łączy się zazwyczaj ze współodpowiedzialnością nadzorującego za działania jednostek nadzorowanych. Kontroler nie ponosi takiej odpowiedzialności, ponieważ tylko sprawdza i bada, a nie uczestniczy aktywnie w kontrolowanej działalności. Nadzór jest działaniem kształtującym, natomiast kontrola - przede wszystkim działalnością informacyjną. Nadzór to instytucja prawna, zaś kontrola to nieodzowny zespół czynności sprawdzających, pozwalających realizować funkcję nadzoru. W konsekwencji czynności kontrolne to czynności faktyczne, a czynności nadzorcze to czynności prawne, podejmowane bezpośrednio w celu wywołania określonych skutków prawnych .

    Nadzór jest w ogólnym ujęciu funkcją władczą o charakterze korygującym. Trudno jednak scharakteryzować bliżej treści nadzoru, zasięg władczej ingerencji wyznaczają bowiem konkretne przepisy w poszczególnych przypadkach jego zastosowania. Za każdym razem z użyciem tego pojęcia wiąże się inne usytuowanie organów i inne uprawnienia. Nie ma zatem w nadzorze jakiejś stałej treści, wynikającej z istoty tej instytucji. Nadzór istnieje tylko wtedy, gdy tak stanowią przepisy prawne oraz w zakresie wyznaczonym tymi przepisami. Funkcja nadzoru jest więc ściśle limitowana prawem. Limity dotyczą zakresu podmiotowego nadzoru (kto nadzoruje, a kto podlega nadzorowi), kryteriów ingerencji w działalność nadzorowanego oraz środków oddziaływania na podmiot nadzorowany. Zdeterminowanie prawne nadzoru wynika z faktu, że w założeniu ma on kształtować układ stosunków, w którym podmiot podległy zachowuje pewien zakres prawnej samodzielności. Nadzór uprawnia do ingerowania za pomocą wyznaczonych prawem, lecz ograniczonych środków i nie prowadzi do podległości o charakterze służbowym czy hierarchicznym. Istnienia nadzoru nie można domniemywać .

    Praca podzielona została na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Podstawowe wiadomości na temat spółki akcyjnej” przedstawiona została ogólna charakterystyka spółki akcyjnej, władze spółki akcyjnej, prawa korporacyjne akcjonariuszy oraz odpowiedzialność członków organów spółki.

    W rozdziale drugim zatytułowanym „Rada nadzorcza jako organ spółki akcyjnej” wyjaśniono szczegółowe kwestie poświęcone powoływaniu i odwoływaniu członków rady nadzorczej, kompetencjom rady nadzorczej, a także zasadom działania rady.

    W rozdziale trzecim p.t. „Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego” zawarte są rozważania na temat istoty nadzoru korporacyjnego, teorii nadzoru korporacyjnego, typologii nadzoru korporacyjnego oraz roli i pozycji rad nadzorczych.

    W rozdziale czwartym zatytułowanym „Wpływ rad nadzorczych na efektywność działania spółek” omówiono relacje między radą nadzorczą a zarządem spółki, możliwości oddziaływania rady nadzorczej na działalność spółki i ich wykorzystywanie, jak również wpływ akcjonariuszy na decyzje podejmowane w spółce.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące problematyki spółek akcyjnych i nadzoru korporacyjnego, artykuły z periodyków prawniczych, podręczniki do prawa handlowego i prawa spółek oraz liczne komentarze do kodeksu spółek handlowych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.