licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 570

INFORMACJA

Temat pracy:
Niezdolność do pracy z powodu choroby


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 96
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 570
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Cele pracy jest omówienie zagadnień związanych z sytuacją pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby. Kwestia ta należy do szeroko rozumianej problematyki ochrony pracy, a zwłaszcza powszechnej ochrony pracy. Środowisko pracy kształtowane jest przez szereg czynników, także szkodliwych dla zdrowia a nawet życia. Zatem prawie każda praca związana jest z ryzykiem zawodowym, czyli prawdopodobieństwem wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń jak wypadki lub choroba zawodowa

    Zgodnie z art. 66 ust. 1 Konstytucji z 1997 r. każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego uprawnienia został określony w dziale dziesiątym kodeksu pracy zatytułowanym „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, innych ustawach, licznych przepisach wykonawczych oraz uregulowaniach wewnątrzzakładowego prawa pracy. Regulacje z zakresu ochrony pracy wprowadzają

   odpowiednie standardy bezpieczeństwa i sankcje za ich nieprzestrzeganie, jak również określają status organów kontrolujących przestrzeganie przepisów BHP.

    Ochrona pracy obejmuje całokształt rozwiązań prawnych, których celem jest zabezpieczenie zdrowia i życia pracownika, w tym profilaktyka oraz minimalizowanie zagrożeń występujących w procesie pracy. W znaczeniu szerszym ochrona pracy to wszelkie uregulowania prawa pracy, które chronią zdrowie i życie pracownika oraz jego szeroko rozumiane interesy. W tym kontekście należy wskazać zwłaszcza przepisy dotyczące czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych. W znaczeniu węższym przepisy ochronne to normy bezpośrednio chroniące zdrowie i życie pracownika w procesie pracy. Określają one stan techniczny środowiska pracy oraz konsekwencje naruszenia obowiązujących standardów. Regulacje szeroko rozumianej ochrony pracy obejmują również kompensację szkód na osobie pracownika. Chodzi tu o przepisy regulujące problematykę wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

    Przepisy o ochronie pracy są zróżnicowane ze względu na ich zakres podmiotowy. Ochrona powszechna dotyczy wszystkich pracowników. Najważniejsze uregulowania w tym zakresie zawiera dział dziesiąty kodeksu pracy „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ochrona wzmożona (szczególna) obejmuje rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa grup szczególnie narażonych na działanie niekorzystnych czynników w procesie pracy - kobiet oraz młodocianych.

    Zasadniczym dobrem chronionym przez uregulowania działu dziesiątego jest zdrowie i życie pracowników. Głównym adresatem przepisów ochronnych są pracodawcy, na których spoczywa obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa w procesie pracy. W ograniczonym zakresie normy BHP są skierowane do konstruktorów i producentów maszyn. Ciąży na nich obowiązek uwzględniania standardów ochronnych oraz wyposażanie maszyn w odpowiednie zabezpieczenia. Z kolei pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów BHP. Jednak odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy spoczywa wyłącznie na pracodawcy.

    Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Niezdolność do pracy z powodu choroby jako usprawiedliwiona przyczyna nieobecności w pracy” omówione zostaną takie zagadnienia, jak: pojęcie niezdolności do pracy (w tym trwała i czasowa niezdolność do pracy), tryby i orzekanie o niezdolności do pracy, jak również obowiązki pracodawcy oraz prawo do kontroli pracownika.

    Rozdział drugi p.t. „Zakaz wypowiadania stosunku pracy w czasie choroby” zawiera rozważania związane z ochroną w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz z wyłączeniem szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy.

    Natomiast w rozdziale trzecim zatytułowanym „Świadczenia dla pracownika w okresie choroby” dokonana zostanie charakterystyka takich świadczeń, jak: wynagrodzenie za okres choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek wyrównawczy.

    Podczas pisania pracy korzystano z różnorodnych źródeł: aktów normatywnych, komentarzy do kodeksu pracy, podręczników omawiających zagadnienia z zakresu prawa pracy, monografii poświęconych problematyce związanej z niezdolnością do pracy z powodu choroby, z artykułów opublikowanych w periodykach prawniczych, a także ze zbiorów orzecznictwa Sądu Najwyższego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.