licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 573

INFORMACJA

Temat pracy:
Ochrona danych osobowych w hotelach


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 129

 
Ilość stron: 40
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 573
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 129

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką ochrony danych osobowych w hotelach.

    Przetwarzanie i ochrona danych osobowych opierać się powinno na normach określonych przepisami prawa. Wśród tych norm szczególne znaczenie odgrywają ogólne zasady odnoszące się do działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe. Podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych nie są jedynie ideami, wartościami czy postulatami odczytywanymi z całokształtu przepisów o ochronie danych osobowych, a mają charakter normatywny - są wiążącymi normami prawa, wyznaczającymi określony sposób postępowania . W prawie polskim ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych znalazły odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .

    Zasady przetwarzania i ochrony danych to podstawowe reguły, które stanowią istotę prawnej ochrony danych osobowych. Mają one szczególne znaczenie dla stosowania i interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych. Z faktu uznania w akcie normatywnym określonych norm prawnych za zasady wywieść można wniosek, że prawodawca pragnął w ten sposób podkreślić ich znaczenie i uczynić z nich swoiste normy nadrzędne nad pozostałymi normami określonymi w tych przepisach. Nadrzędność zasad oznacza m.in. konieczność odczytywania norm zawartych w przepisach o ochronie danych w sposób zgodny z tymi zasadami, nie tylko na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, ale także innych regulacji prawnych odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych. Z zasad ogólnych pośrednio wynikają także niektóre reguły szczegółowe odnoszące się do różnych aspektów przetwarzania i ochrony danych .

    Ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych nie mają charakteru absolutnego i podlegają różnorakim ograniczeniom. Ważne jednak, aby pamiętać o tym, że odstępstwa od zasad ogólnych powinny być szczegółowo określone w przepisach i jako wyjątki nie mogą być interpretowane rozszerzająco . Podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych sformułowane zostały w sposób ogólny, co sprawia, że niekiedy mogą być różnie rozumiane i wymagają interpretacji. Wykładnia zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych powinna być dokonywana w perspektywie wspomnianych powyżej europejskich standardów. Istotną rolę w ustaleniu właściwej treści zasad ogólnych odgrywa doktryna, orzecznictwo oraz praktyka Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych .

    Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie i rodzaje danych osobowych, w rozdziale drugim organizację ochrony danych osobowych w hotelach, natomiast w rozdziale trzecim - kontrolę procesu zarządzania danymi osobowymi, w tym również kontrolę obrotu danymi osobowymi w hotelach. W pracy wykorzystano monografie dotyczące problematyki ochrony danych osobowych, komentarze do ustawy o ochronie danych osobowych, jak również artykuły zamieszczone w periodykach prawniczych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 129
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.