licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 574

INFORMACJA

Temat pracy:
Ochrona dóbr osobistych pracownika


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 92
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 574
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie prawa do prywatności pracownika w polskim systemie prawnych, a więc przeanalizowanie i przybliżenie problematyki, która w dobie eskalacji zjawiska konkurencyjności na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, generuje, a niekiedy nawet wymusza, przejawy naruszeń dóbr osobistych pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie, że stroną dokonującą aktów owego naruszenia niekoniecznie musi być pracodawca.

    Problematyka prawa do prywatności, ochrony godności oraz innych dóbr osobistych pracownika stanowi niezwykle interesujące, choć równocześnie złożone i wieloaspektowe pole do badań dla osób zgłębiających wiedzę z dziedziny prawa pracy. Obejmowane nią zagadnienia cechuje dostrzegalny proces dynamicznych zmian, będących następstwem coraz większej liczby przypadków naruszania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, jak również wzrostem technicznego poziomu zaawansowania instrumentów, za pomocą których dokonywane są naruszenia. Katalog zachowań atakujących godność osobistą wciąż ulega poszerzaniu, czemu towarzyszy stałe wzbogacanie i uaktualnianie istniejącego w tym zakresie dorobku doktryny i orzecznictwa.

    W pracy poruszono problematykę godności i prawa do prawa do prywatności z punktu widzenia potencjalnej możliwości jej naruszenia w związku z wykonywaną pracą. Dlatego też świadomie pominięte zostało wiążące się pośrednio z omawianą problematyką zjawisko naruszania godności oraz innych dóbr osobistych osób ubiegających się o pracę, będących na etapie rekrutacji. Skala zagadnienia jest niewątpliwie dostrzegalna, jednak w związku z faktem istnienia w tym względzie jednoznacznie sformułowanego przepisu (art. 111 k.p.), podmiotowy zakres problemu został ograniczony do osób już zatrudnionych, zgodnie z zawartą w art. 2 k.p. definicją pracownika.

    Na szczególne podkreślenie zasługuje specyfika naruszeń godności i innych dóbr osobistych w ramach istniejącego stosunku pracy. Zasadniczym założeniem przyjętym w niniejszej pracy jest stwierdzenie, że istnienie odpowiednich norm prawa pracy nie niweluje powszechnego i zarazem bezwzględnego poziomu ochrony dóbr osobistych, zagwarantowanego przepisami prawa cywilnego. Wręcz przeciwnie, dostrzegalny jest generalizujący i nadrzędny charakter norm istniejących na gruncie cywilistyki, które wspierane są odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy. Bardziej szczegółowe normy prawa pracy nie funkcjonują więc w oderwaniu od innych przepisów odnoszących się do omawianej problematyki, stanowiąc integralną część istniejącego porządku prawnego.

    Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy omówiono zawarto informacje dotyczące z prawem do prywatności. Na samym początku rozdziału przedstawione zostały definicje prawa do prywatności, następnie omówiono prawo do ochrony życia prywatnego jako prawo chronione przez art. 47 Konstytucji, prawo do prywatności a ochrona dóbr osobistych w Kodeksie cywilnym, a także ochronę dóbr osobistych w aktach prawa międzynarodowego.

    Drugi rozdział pracy poświęcony jest prawu do prywatności w zatrudnieniu a ochrona danych osobowych pracownika. W rozdziale tym szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: dane osobowe pracownika, przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem pracownika, przetwarzanie danych sensytywnych pracownika, uprawnienia pracownika do informacji oraz kontroli przetwarzania danych przez pracodawcę oraz uprawnienia Generalnego Inspektora Danych Osobowych w stosunku do pracodawcy.

    W rozdziale trzecim przybliżone zostały kwestie związane z zakresem ochrony danych o wynagrodzeniu pracownika, obowiązkowym ujawnianiem danych o wynagrodzeniu pracownika oraz dostępem związków zawodowych do danych na temat wynagrodzenia pracownika.

    Czwarty rozdział pracy zawiera charakterystykę takich zagadnień, jak: stosowanie poligrafu (wariografu) przez pracodawcę, badania psychologiczne a prywatność pracownika, monitoring w miejscu pracy, przeszukiwanie pracowników, naruszenie sfery prywatności pracownika przy opiniowaniu, jak również środki ochrony dóbr osobistych w przypadku ich naruszenia w miejscu pracy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.