Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z odpowiedzialnością zarządu spółki kapitałowej za zobowiązania podatkowe.

Wykonując swoją działalność, spółka kapitałowa zaciąga różne zobowiązania wobec osób trzecich i odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Jeszcze przed utworzeniem spółki, która powstaje w wyniku jej zarejestrowania, założyciele również podejmują różne zobowiązania prowadzące do utworzenia spółki. Polski system prawny zawiera w związku z tym specjalne unormowania regulujące odpowiedzialność spółki i działających w jej imieniu osób Możliwa jest także odpowiedzialność spółki, jak i działających w jej imieniu osób za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym .

Zarząd spółek kapitałowych ponosi odpowiedzialność za różnorodne zdarzenia prawne. Jednym z aktów prawnych regulujących tę kwestię, jest Kodeks spółek handlowych z 2000 r. Warto jednak podkreślić, że kodeks ten reguluje różne przypadki odpowiedzialności cywilnoprawnej spółki i określonych podmiotów wobec osób trzecich oraz określonych podmiotów wobec spółki. Zawiera także unormowania o charakterze proceduralnym odniesione do niektórych przypadków powyższej odpowiedzialności, a także specjalne unormowania dotyczące osobistego wierzyciela wspólnika. Ponadto niektóre przypadki odpowiedzialności cywilnoprawnej jak np. odpowiedzialność spółki względem wspólników czy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego mają swoją podstawę prawną w przepisach kodeksu cywilnego, a niektóre przestępstwa unormowane są w przepisach kodeksu karnego i w ustawach szczególnych. Obok odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej można jeszcze wyróżnić odpowiedzialność organizacyjną członków zarządu i organów nadzoru .

Jednakże omawiana w niniejszej pracy problematyka nie została uregulowana przez Kodeks spółek handlowych. Ten akt prawny nie reguluje odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania, do których stosuje się art. 116 Ordynacji podatkowej . Z tego, że ustawodawca uregulował odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe należy wnioskować, że chciał tę odpowiedzialność wprowadzić, jeśli tego nie reguluje to znaczy, że nie zamierza obciążać członków zarządu tą odpowiedzialnością .

Odpowiedzialność zarządu spółek kapitałowych uregulowana w Kodeksie spółek handlowych obejmuje natomiast zobowiązania wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po pierwsze dlatego, że wprawdzie Fundusz jest niewątpliwie osobą prawną prawa publicznego, to jednak nie mamy do czynienia z odpowiedzialnością za zobowiązania publicznoprawne. Są to zobowiązania wobec podmiotu, który zobowiązany do tego przez ustawę zaspokoił prywatnoprawne zobowiązania spółki. Po drugie, roszczenie Funduszu wynika z faktu wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 k.c. Po trzecie, do roszczeń regresowych Funduszu nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej .

Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiono ogólne pojęcia związane z charakterystyką spółek kapitałowych i zarządu w spółkach kapitałowych. Rozdział drugi szczegółowo przybliża kwestie dotyczące obowiązku podatkowego. Z kolei trzeci rozdział pracy omawia zasady odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące problematyki spółek kapitałowych, podręczniki do prawa podatkowego, komentarze do Ordynacji podatkowej, monografie dotyczące konkretnie odpowiedzialności zarządu spółki kapitałowej, artykuły z periodyków prawniczych, podręczniki do prawa handlowego i prawa spółek oraz liczne komentarze do kodeksu spółek handlowych. W pracy wykorzystano również orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych i zarządu w spółkach kapitałowych
3. Obowiązek podatkowy
4. Zasady odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace