Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 93
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy Policji.

Słowo „policja” wywodzi się od greckiego pojęcia politeja, użytego przez Ksenofonta i Arystotelesa, którzy tak określali ustrój państwa ateńskiego i formy rządzenia. W. Kawka pod terminem „policja” rozumiał albo gałąź działalności administracyjnej, albo korpus zorganizowany na wzór wojskowy . Najbardziej wyróżniającą cechą policji jest posiadanie dyskrecjonalnej, w dużym stopniu, władzy popartej możliwością zastosowania środków przymusu, także bezpośredniego. Policjant może wybrać czas, osobę i sposób represji, prezentując klasyczny oportunizm ścigania w legalistycznym systemie prawnym, wymierzając „sprawiedliwość bez procesu” .

Definicje ustawowe eksponują paramilitarny charakter policji oraz jej funkcje. Na przykład art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji określa policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację, służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak z powyższego wynika, istotne dla oznaczenia zakresu działania policji jest zdefiniowanie takich pojęć jak bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny. Spełnianie zadań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego to wymóg eliminacji zagrożeń funkcjonowania władz publicznych i innych struktur życia publicznego, a także życia, zdrowia i mienia obywateli. Spełnianie zadań w zakresie bezpieczeństwa obywateli to wymóg eliminacji zamachów na życie, zdrowie i mienie, zaś spełnianie zadań w zakresie porządku publicznego to wymóg eliminacji naruszania reguł dotyczących korzystania przez obywateli z miejsc publicznych .

Policja spełnia trzy główne, zachodzące na siebie, funkcje: prewencyjną, represyjną i usługową. Dwie pierwsze zasygnalizowane są w art. 14 ust. 1 ustawy o Policji jako, odpowiednio, czynności administracyjno-porządkowe i dochodzeniowo-śledcze, aczkolwiek każdą z tych funkcji należy rozumieć znacznie szerzej. Jak się jednak wydaje, dla właściwego określenia zadań policji w społeczeństwie obywatelskim, fundamentalne znaczenie ma zdefiniowanie owej trzeciej funkcji policji. W ramach funkcji usługowej Policja może podejmować działania społeczno-organizatorskie. Zakres środków tej działalności Policji nie został w zasadzie nigdzie w sposób wyczerpujący określony. Rozległość i wielostronność działalności społeczno-organizacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego utrudnia ustalenie wyczerpującej listy takich środków, a równocześnie wyczerpujące ich ustalenie zamknęłoby możliwość stosowania innych, adekwatnych do zmieniających się warunków życia społecznego, a tym samym uniemożliwiałoby Policji wypełnianie jej inicjatorskiej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego . Dlatego środki stosowane w ramach tej działalności pozostawione są uznaniu i praktycznym doświadczeniom Policji. Wśród nich można wymienić np.: organizowanie spotkań ze społeczeństwem, pogadanki i szkolenia z udziałem młodzieży szkolnej, organizowanie patroli z udziałem młodzieży studenckiej, wystąpienia prasowe i radiowo-telewizyjne na temat zagrożeń, wydawanie ulotek i materiałów informujących o sposobach zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa ludzi, organizowanie współzawodnictwa, konkursów i konferencji .

Środki tej działalności nie mogą być stabilne, niezmienne. Muszą być poszukiwane coraz to nowe, bardziej skuteczne, odpowiadające wymaganiom i oczekiwaniom społecznym w związku z zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi, rozwojem cywilizacji i postępem technicznym. Trzeba mieć również na uwadze powstawanie coraz to nowych przestępstw i naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego też działania Policji muszą nadążać za wszystkimi zmianami .

Jak wynika z powyższego wprowadzenia, na funkcjonariuszach Policji ciąży wiele doniosłych obowiązków. Niestety, nie zawsze jednak policjanci wykonują swoje obowiązki zgodnie z prawem. W zależności od tego, z jakim rodzajem naruszenia obowiązku mamy do czynienia, w grę może wchodzi odpowiedzialność dyscyplinarna lub odpowiedzialność karna policjanta.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono zakres odpowiedzialności policjantów. Scharakteryzowano dokładnie przesłanki popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jak również przesłanki popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Drugi rozdział pracy omawia poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego. W poszczególnych punktach przedstawiono takie kwestie, jak: wszczęcie postępowania przez przełożonego dyscyplinarnego, pozycja prawna rzecznika dyscyplinarnego, uprawnienia obwinionego, przebieg postępowania dyscyplinarnego, tryb wydania orzeczenia, odwołanie i postępowania odwoławcze, tryb wznowienia postępowania, skarga do sądu administracyjnego.

W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki kar dyscyplinarnych, które mogą być wymierzone policjantowi. Opisano też sposób wymierzenia kary oraz kwestię zatarcia kary dyscyplinarnej.

W czwartym, ostatnim rozdziale prace omówiono dokładnie rodzaj kar wymierzanych za przestępstwa i wykroczenia. Chodzi tu o takie kary, jak: areszt, nagana, kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności.

Podstawę źródłową pracy są przepisy prawne zawarte w ustawie o Policji, a oprócz tego wykorzystana została też dostępna literatura przedmiotu: komentarze do ustawy o Policji, monografie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej, jak również artykuły opublikowane w periodykach prawniczych.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Zakres odpowiedzialności policjantów
3. Charakterystyka postępowania dyscyplinarnego
4. Kary dyscyplinarne
5. Kary wymierzane za przestępstwa i wykroczenia
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Policja w procesie karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 102

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 74

Chuligaństwo stadionowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 97