licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 580

INFORMACJA

Temat pracy:
Odpowiedzialność za szkody medyczne


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 349

 
Ilość stron: 118
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 580
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 349

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie problematyki odpowiedzialności cywilnoprawnej podmiotów leczniczych za szkody medyczne.

    Na przestrzeni dziejów, począwszy od starożytności aż do czasów współczesnych, w odpowiedzialności zawodowej różnych profesjonalistów nie było bardziej kontrowersyjnej problematyki, jak odpowiedzialność cywilna lekarza. W Mezopotamii za Hammurabiego i w Egipcie lekarze odpowiadali za sam skutek, niepowodzenie w leczeniu. Dopiero w starożytnym Rzymie przyjęto zasady, które stały się później podwaliną nowoczesnego prawa. Lekarz odpowiadał tylko wtedy, gdy można mu było zarzucić błędy w leczeniu (imperitia) i winę (culpa). Ponosił odpowiedzialność za swoje zawinione postępowanie, które spowodowało pacjentowi szkodę .

    W XIX i początkach XX w. lekarze uważali, że mają „prawo do błędu”, rozszerzając to pojęcie jak najszerzej na zwykłe niedbalstwo, brak wiedzy i umiejętności; twierdzili, że nie powinni odpowiadać tak, jak inni świadczący usługi. Akademia Medyczna w Paryżu w 1829 r. w opinii doradczej do przygotowywanej ustawy o zawodzie lekarza wyraziła stanowisko, że lekarz może być odpowiedzialny tylko w razie winy umyślnej (dolus), gdyż przy wykonywaniu zawodu nie może być skrępowany obawą nadmiernej odpowiedzialności. Sądy pogląd ten odrzuciły. Ponieważ jednak poglądy tego rodzaju dalej się pojawiały Sąd Kasacyjny w orzeczeniu wydanym w 1920 r. stwierdził, że dyspozycje kodeksu cywilnego mają zastosowanie do każdego stopnia winy jakiegokolwiek człowieka, który, niezależnie od tego, jaka byłaby jego sytuacja lub zawód, spowodował szkodę drugiemu, i nie istnieje żaden wyjątek na korzyść lekarza. Jednakże jeszcze w 1930 r. Sąd Najwyższy Kanady (prowincji Quebec) w sprawie Caron v. Gagnon orzekł, że sędzią lekarza, który działa według swojej wiedzy, sumienia i honoru może być tylko Bóg . W doktrynie francuskiej uznano, że do lekarza należy stosować ogólne reguły odpowiedzialności. Z chwilą, gdy sędzia stwierdzi z całą pewnością winę lekarza, ten musi być zobowiązany do wynagrodzenia wyrządzonej pacjentowi szkody, bez względu na to, jaki byłby rodzaj tej winy i bez względu na jej stopień - wina lekka lub ciężka. Natomiast w doktrynie polskiej uważano, że lekarz powinien odpowiadać za każdą winę, nawet lekką .

    W XX w. obok lekarza na plan pierwszy wysuwa się zakład leczniczy (szpital, klinika, przychodnia itp.). Zakład ponosi odpowiedzialność zarówno za lekarza jako podwładnego, jak i za winę własną. Odpowiedzialność zakładu i lekarza jest solidarna, chyba że lekarza jest pracownikiem, wtedy chronią go przepisy prawa pracy, jego odpowiedzialność jest tylko pracownicza, regresowa, a wyłączną odpowiedzialność ponosi zakład. Odpowiedzialność solidarna za szkodę wyrządzoną pacjentowi jest także wówczas, gdy lekarz udziela świadczeń w zakładzie leczniczym na podstawie zamówienia, niezależnie od tego, czy szpital jest publiczny czy niepubliczny .

    W niniejszej pracy będzie położony nacisk na odpowiedzialność podmiotów leczniczych, a więc podmiotów zbiorowych, za wyrządzone pacjentom szkody medyczne. W pracy będzie mowa tylko na temat odpowiedzialności cywilnoprawnej, natomiast pominięto tematykę odpowiedzialności karnej za szkody medyczne. Praca podzielona została na pięć rozdziałów.

    W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie, rodzaje i obowiązki podmiotów leczniczych. Rozdział drugi przedstawia charakterystykę szkód medycznych i przybliża takie pojęcia, jak: pojęcie szkody, rodzaje szkody majątkowej, szkoda na osobie.

    W rozdziale trzecim scharakteryzowana została ewolucja zasad odpowiedzialności publicznego podmiotu leczniczego za szkody medyczne. Rozdział ten zawiera takie szczegółowe kwestie, jak: podstawy odpowiedzialności publicznego zakładu opieki zdrowotnej, odpowiedzialność za winę lekarza lub personelu medycznego, odpowiedzialność za „winę organizacyjnąâ€ť, odpowiedzialność za zakażenia szpitalne, odpowiedzialność na zasadach słuszności, odpowiedzialność władzy publicznej za wyrządzoną szkodę po zmianie stanu prawnego w 2004 roku.

    Czwarty rozdział pracy poświęcony został zasadom odpowiedzialności niepublicznego podmiotu leczniczego za szkody medyczne. W rozdziale tym omówiono podstawy odpowiedzialności niepublicznego podmiotu leczniczego oraz jego pracowników za szkody medyczne: odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową.

    Ostatni, piąty rozdział pracy dotyczy nowego zagadnienia w polskim systemie prawnym, a mianowicie pozasądowego systemu kompensacji szkód medycznych. W rozdziale tym wyjaśniono pojęcie zdarzenia medycznego, postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, dochodzenie odszkodowania przed sądem powszechnym.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 349
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.