Paserstwo

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 93
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka przestępstwa paserstwa, a więc jednego z przestępstw przeciwko mieniu.

Efektem rozpoczętej w 1989 roku transformacji ustrojowej, a w konsekwencji -przemian w sferze ekonomicznej, jest - odmienna niż w k.k. z 1969 r. - zasada ochrony mienia przyjęta w k.k. z 1997 r. Charakterystyczną cechą k.k. z 1969 r. (w chwili wejścia w życie tej ustawy) było rozróżnienie rodzajów mienia w zależności od formy własności - na mienie społeczne i mienie cudze oraz związana z tym podziałem zasada wzmożonej ochrony mienia społecznego - w porównaniu do mienia „cudzego”.

Dokonane w rozdziale XXIX k.k. z 1969 r. liczne zmiany nie uwzględniały zasadniczych przemian stosunków polityczno-ekonomicznych zachodzących w kraju po roku 1989, a w szczególności faktu, że w związku z transformacją w sferze stosunków ekonomicznych wystąpiło w skali masowej zjawisko wejścia do obrotu gospodarczego podmiotów o „charakterze mieszanym”, których majątek tworzyły składniki majątkowe pochodzące zarówno ze sfery „mienia społecznego” jak i „mienia cudzego”. Przy tego rodzaju przemianach stosunków własnościowych istniejący nadal na gruncie przepisów rozdziału XXIX k.k. z 1969 roku podział mienia na „społeczne” i „cudze” stał się nie tylko sztuczny, lecz jego istnienie stwarzało w praktyce znaczne trudności związane ze stosowaniem zawartych w nim przepisów do konkretnych stanów faktycznych (czynów), a istniejące w tym zakresie wątpliwości nie zawsze były rozstrzygane w sposób zadowalający. W związku z powyższym jest zatem rzeczą całkowicie naturalną, że k.k. z 1997 roku w zakresie przestępstw przeciwko mieniu zlikwidowała anachroniczny obecnie podział mienia na „społeczne” i „cudze” przyjmując w konsekwencji całkowicie odmienną niż k.k. z 1969 r. zasadę ochrony prawno-karnej mienia, zrównując ochronę wszelkich form własności, bez względu na pochodzenie.

Problematyka paserstwa zawiera wiele kwestii o charakterze kontrowersyjnym. Należy do nich np. zagadnienie karalności paserstwa pośredniego oraz problemy pogranicza paserstwa. Zwraca też uwagę fakt, że w dyspozycjach przepisów określających to przestępstwo ustawodawca używa pojęć typowo cywilistycznych. Właściwości takiego przedmiotu sprawiają, że na jego tle nożna pokusić się o rozstrzygnięcie zagadnienia sposobu interpretacji występujących w prawie karnym pojęć i nazw typowo cywilistycznych. Aspekty cywilnoprawne paserstwa mają jednak charakter znacznie głębszy, tymczasem do chwili obecnej pozostawały one w zasadzie poza zasięgiem zainteresowań doktryny prawa karnego.

Niewątpliwie paserstwo jest przestępstwem specyficznym, ponieważ musi je poprzedzać popełnienie innego czynu zabronionego. Przedmiotem paserstwa mogą być bowiem jedynie rzeczy pochodzące z przestępstwa („uzyskane za pomocą czynu zabronionego”) . W praktyce przedmiotem paserstwa są w zasadzie wyłącznie rzeczy uzyskane za pomocą przestępstw przeciwko mieniu. Najczęściej działania paserów skierowane są na rzeczy pochodzące z kradzieży (zagarnięcia) mienia. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na fakt, sygnalizowany w literaturze przedmiotu już na początku lat 70-tych XX wieku, że tak naprawdę istnieje bardzo duża „ciemna liczba” paserów nie znanych organom ścigania. Oficjalną statystykę tworzą „pechowcy” lub „małe ryby”, większość zaś działa z ukrycia, nie pozostawia śladów w miejscu przestępstwa i nie jest ujawniana przez przestępców (tylko w wyjątkowych wypadkach). Złodziej bowiem wie doskonale, że po powrocie z więzienia może liczyć na dalszą współpracę z paserem, a na tym właśnie mu zależy. Ustalenie rzeczywistych rozmiarów paserstwa napotyka więc wiele trudności .

Problematyka paserstwa ma już dość obszerną literaturę i niezmiernie bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Nieco zastanawiać może niezbyt duża ilość kompleksowego jej opracowania w postaci monografii. Dodać należy jeszcze, iż żadna z opublikowanych monografii nie została wydana po roku 1998, a więc po wejściu w życie nowego kodeksu karnego. W konsekwencji przy pisaniu pracy korzystano z monografii wydanych pod rządami dwóch poprzednich kodeksów. Oczywiście wiele kwestii z tych opracować zachowuje w dalszym ciągu swą aktualność, albowiem treść poszczególnych przepisów regulujących problematykę paserstwa, nie uległa jakimś diametralnym zmianom. Nowe kwestie, wprowadzone przez obecnie obowiązujący kodeks karny, zostały opracowane na podstawie komentarzy do tego właśnie kodeksu.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach dokonano analizy takich zagadnień, jak: przedmiot ochrony przestępstwa paserstwa, podmiot przestępstwa paserstwa, strona przedmiotowa przestępstwa paserstwa, strona podmiotowa przestępstwa paserstwa, zagrożenie karą i środkami karnymi, przestępstwo paserstwa w aspekcie historycznym.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Przedmiot ochrony przestępstwa paserstwa
3. Podmiot przestępstwa paserstwa
4. Strona przedmiotowa przestępstwa paserstwa
5. Strona podmiotowa przestępstwa paserstwa
6. Zagrożenie karą
7. Przestępstwo paserstwa w aspekcie historycznym
8. Zakończenie
9. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.