Piractwo morskie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 68
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie problematyki piractwa morskiego w świetle norm prawa międzynarodowego.

Piractwo i napady rabunkowe stały się plagą współczesnej żeglugi morskiej. Zagrażają one życiu załóg i pasażerów, bezpieczeństwu statków oraz prowadzą do utraty mienia i ładunków. Przez stosowanie okrucieństwa i przemocy sieją powszechny strach i grozę, naruszają istniejący porządek prawny i ustanowione normy społeczne .

Piractwo morskie jest międzynarodowym problemem już od bardzo dawna. Wiadomo, że było on ogromnie rozpowszechnione przez wiele stuleci, istniało nawet w czasach starorzymskich, ale z natury rzeczy coraz bardziej rozwijało się po upadku cesarstwa rzymskiego. Zagadnienie ochrony żeglugi przed piractwem było bardzo istotne. Interesowało przede wszystkim tych, do których należały statki narażone na napady piratów - interesowało zarówno jednostki polityczne, do których należeli ludzie będący właścicielami czy załogą statków, jak i te jednostki polityczne, które były zainteresowane w otrzymywaniu towarów ze statków przybywających lub w sprzedawaniu im własnych towarów. Poza tym zwalczaniem piractwa zainteresowane mogło być państwo, które chciało tępić piractwo u swych wybrzeży z tych czy innych powodów, m.in. dla utwierdzenia swej władzy i tym samym podniesienia swego stanowiska. Z prawnego punktu widzenia kwestia piractwa mogła nasuwać dwa zagadnienia: po pierwsze - jedna jednostka polityczna mogła w obronie własnych poddanych zwrócić się do drugiej, żądając ich ochrony przed piratami będącymi poddanymi tej drugiej strony lub działającymi blisko jej brzegów, po drugie - w miarę rozwoju praworządności mogło też powstawać pytanie, czy i o ile kompetentny jest sąd państwa do sądzenia piratów, którzy działali albo zostali schwytani blisko wybrzeża lub dalej od niego .

Z problematyką piractwa związane jest zagadnienie wolności morza pełnego. Wolność mórz to przede wszystkim wolność żeglugi. Morze jest wielką drogą, która łączy najbardziej odległe wyspy i kontynenty. Komunikacja morska jest wygodna i o wiele tańsza od lądowej, dlatego też wymiana towarowa między państwami morskimi jest znacznie łatwiejsza i intensywniejsza niż między państwami lądowymi. Wolność żeglugi oznacza przede wszystkim, że statki wszystkich państw mogą płynąć po morzu pełnym tam, gdzie chcą, i jeżeli znajdują się na morzu pełnym, wówczas podlegają wyłącznej władzy i jurysdykcji państwa bandery, a kontrolę nad nimi mogą sprawować jedynie okręty wojenne i statki strażnicze tego państwa .

Ta znana już od bardzo dawna zasada wolności morza pełnego posiada jednak pewne ograniczenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ograniczenia te mogą wynikać z przepisów prawa zwyczajowego oraz z umów międzynarodowych. Jednym z takich ograniczeń zasady wolności morza pełnego jest zwalczanie piractwa. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że w związku z kodyfikacją prawa morskiego podział ten, stosowany w podręcznikach i pracach poświęconych prawu morskiemu, traci obecnie na znaczeniu. Takie ograniczenia, jak prawo pościgu czy zwalczanie piractwa, wymieniane dotychczas jako ograniczenia prawa zwyczajowego, zostały określone w międzynarodowych konwencjach, które w zasadzie zostały oparte na prawie zwyczajowym, niemniej jednak w pewnym zakresie dokonały zmiany i uzupełnień dotychczasowych przepisów .

Ograniczenia zasady wolności morza pełnego mogą także wynikać ze swobody korzystania przez państwa z obszarów morza otwartego (np. zakaz zanieczyszczania morza, ograniczenia w połowach) i ograniczenia wyłącznej jurysdykcji państwa bandery na morzu otwartym (np. prawo pościgu, ograniczenia w morskim pasie przyległym). Te drugie ograniczenia można by z kolei podzielić w zależności od tego, czy dotyczą sprawowania władzy ustawodawczej (np. reglamentowanie połowów) czy stosowania przepisów prawnych (np. w zakresie stosowania przepisów prawa wewnętrznego w odniesieniu do statków uprawiających piractwo lub handel niewolnikami .

Całość pracy została podzielona na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym omówione zostały takie zagadnienia, jak: pojęcie i geneza piractwa morskiego, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego na obszarach morskich, współczesne piractwo morskie.

Drugi rozdział poświęcony został źródłom prawa międzynarodowego dotyczącym piractwa. Na początku tego rozdziału scharakteryzowano pojęcie prawa morskiego, a następnie omówiono proces kształtowania się prawa morza, a także zakaz piractwa w prawie międzynarodowym.

Natomiast w rozdziale trzecim dokonano analizy takich zagadnień, jak: społeczność międzynarodowa wobec piractwa, międzynarodowe organizacje morskie zwalczające proceder piractwa oraz środki zaradcze podejmowane w przypadku ataku piratów.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie poświęcone problematyce piractwa morskiego, podręczniki do prawa morskiego, a także podręczniki do prawa międzynarodowego publicznego.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Zjawisko piractwa morskiego
3. Źródła prawa międzynarodowego dotyczące piractwa
4. Zwalczanie piractwa w świetle prawa międzynarodowego
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.