Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynarodowym prawie pracy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 135
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 399 zł

Opis pracy

Pierwsza część pracy jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym równości kobiet i mężczyzn jako konstytucyjnego prawa człowieka. Przedstawiono tu historyczny rys tego zagadnienia, a także konstytucyjną zasadę równości i jej gwarancje.

W części drugiej zawarte zostały rozważania na temat równości kobiet i mężczyzn w pracy w świetle przepisów Unii Europejskiej. W świetle perspektywy rychłego wstąpienia Polski do Wspólnot Europejskich, zagadnienia z dziedziny wspólnotowego prawa pracy będą dla nas coraz bardziej istotne. W części tej poruszono problematykę dotyczącą koncepcji równości kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym, eliminacji dyskryminacji w pracy ze względu na płeć, zakazu dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia, zakazu dyskryminacji w dziedzinach dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy, molestowaniu seksualnemu jako przejawu dyskryminacji, a także formom i środkom przeciwdziałania dyskryminacji.

Część trzecia opisuje kwestię równości kobiet i mężczyzn w polskim prawie pracy. Omówione zostały zagadnienia poświęcone zasadzie równości jako podstawowej zasadzie prawa pracy, jak również zasadzie równoprawnego traktowania w świetle przepisów pozakodeksowych regulujących takie sprawy, jak: zakazy zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac, urlop wychowawczy oraz zasiłki. Następnie scharakteryzowano problematykę środków prawnych przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym, zawarta została również analiza implikacji dla prawa polskiego wynikających z dostosowywania naszych przepisów do prawa Unii Europejskiej.

W czwartej, ostatnim części niniejszej pracy, poruszone zostały kwestie związane z zasadą równoprawnego traktowania w normach międzynarodowego prawa pracy, a konkretnie zagadnienia dotyczące zasady równości w świetle konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, równoprawnego traktowania kobiet i mężczyzn w uchwałach organów Narodów Zjednoczonych oraz zaleceń odnoszących się do równoprawnego traktowania według dokumentów Rady Europy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 399 zł.

Podobne prace