licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 59

INFORMACJA

Temat pracy:
Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynarodowym prawie pracy


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 399

 
Ilość stron: 135
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 59
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 399

Treść pracy:

       Pierwsza część pracy jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym równości kobiet i mężczyzn jako konstytucyjnego prawa człowieka. Przedstawiono tu historyczny rys tego zagadnienia, a także konstytucyjną zasadę równości i jej gwarancje.

   

      W części drugiej zawarte zostały rozważania na temat równości kobiet i mężczyzn w pracy w świetle przepisów Unii Europejskiej. W świetle perspektywy rychłego wstąpienia Polski do Wspólnot Europejskich, zagadnienia z dziedziny wspólnotowego prawa pracy będą dla nas coraz bardziej istotne. W części tej poruszono problematykę dotyczącą koncepcji równości kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym, eliminacji dyskryminacji w pracy ze względu na płeć, zakazu dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia, zakazu dyskryminacji w dziedzinach dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy, molestowaniu seksualnemu jako przejawu dyskryminacji, a także formom i środkom przeciwdziałania dyskryminacji.

   

      Część trzecia opisuje kwestię równości kobiet i mężczyzn w polskim prawie pracy. Omówione zostały zagadnienia poświęcone zasadzie równości jako podstawowej zasadzie prawa pracy, jak również zasadzie równoprawnego traktowania w świetle przepisów pozakodeksowych regulujących takie sprawy, jak: zakazy zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac, urlop wychowawczy oraz zasiłki. Następnie scharakteryzowano problematykę środków prawnych przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym, zawarta została również analiza implikacji dla prawa polskiego wynikających z dostosowywania naszych przepisów do prawa Unii Europejskiej.

   

      W czwartej, ostatnim części niniejszej pracy, poruszone zostały kwestie związane z zasadą równoprawnego traktowania w normach międzynarodowego prawa pracy, a konkretnie zagadnienia dotyczące zasady równości w świetle konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, równoprawnego traktowania kobiet i mężczyzn w uchwałach organów Narodów Zjednoczonych oraz zaleceń odnoszących się do równoprawnego traktowania według dokumentów Rady Europy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 399
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.