licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 592

INFORMACJA

Temat pracy:
Przestępstwa urzędnicze


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 84
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 592
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie przestępstw urzędniczych, a więc przestępstw popełnianych przez osoby, które w instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego są funkcjonariuszami lub nie będąc nimi wykonują funkcje publiczne. Są one zawarte przede wszystkim w rozdziale XXIX Kodeksu karnego.

    Rozdział XXIX Kodeksu karnego chroni niezakłóconą działalność organów państwowych i ich funkcjonariuszy, przy czym chodzi tu o działalność związaną z realizacją określonych przepisami ich zadań i kompetencji. Ochrona ta obejmuje zarówno centralne, jak i terenowe organy władzy i administracji państwowej (Sejm, Senat, Radę Ministrów, wojewodów i urzędy wojewódzkie), sądy, prokuraturę, policję, Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy państwa, a także instytucje państwowe (za-kłady, jednostki budżetowe). Prawnokarna ochrona rozciąga się na system organów rządowych w terenie i ich funkcjonariuszy, a także na organy samorządu terytorialnego, co expressis verbis uwzględnia Kodeks karny (tytuł rozdziału XXIX: „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”).

    Przestępstwa przeciwko działalności instytucji publicznych podzielić można w zasadzie na trzy grupy.

    Do pierwszej z nich zaliczają przestępstwa funkcjonariuszy publicznych, zwane tradycyjnie przestępstwami urzędniczymi. Są to przestępstwa polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków, korupcji (sprzedajność urzędnicza) i innych zachowaniach godzących w autorytet reprezentowanych przez funkcjonariusza instytucji oraz prawidłową realizację ich zadań. Chodzi więc w tym wypadku o przestępstwa popełniane „od wewnątrz”, przez osoby reprezentujące instytucje publiczne.

    Druga grupa przestępstw obejmuje zamachy „z zewnątrz”, skierowane przeciwko instytucjom lub funkcjonariuszom publicznym, które utrudniają lub zakłócają prawidłową realizację ich zadań. Do przestępstw tych należą: znieważenie organu lub instytucji oraz wpływanie na ich działalność przemocą lub groźbą, naruszenie nietykalności lub czynna napaść na funkcjonariusza, jego znieważenie, opór wobec czynności służbowej, wreszcie akty przekupstwa funkcjonariusza (tzw. łapownictwo czynne).

    Do trzeciej grupy należałoby zaliczyć przestępstwa przeciwko wyborom i referendum oraz przeciwko tajemnicy państwowej, które są niewątpliwie związane z funkcjonowaniem ważnych instytucji publicznych, a które w różnych typach tych przestępstw mogą być popełnione przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przez osoby „z zewnątrz”.

    W pierwszym rozdziale pracy przedstawiony zostanie rys historyczny przestępstw urzędniczych w polskim prawie karnym, a więc zarówno w k.k. z 1932 r., jak i w k.k. z 1969 r.

    W rozdziale 2 będzie mowa na temat korupcji (sprzedajności urzędniczej). Sprzedajność funkcjonariuszy publicznych lub innych osób pełniących funkcje publiczne godzi w prawidłowe funkcjonowanie organów państwowych i samorządowych, a także w zasadę bezstronności i jednakowego traktowania obywateli w sferze publicznej. Dlatego też w różnych okresach historycznych i w różnych systemach prawnych korupcję przedstawicieli władzy karano ze szczególną surowością.

    Nieco podobne zagadnienie - przestępstwo płatnej protekcji - będzie przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim.

    Czwarty rozdział pracy poświęcony zostanie przestępstwu nadużycia władzy publicznej (art. 231 k.k.).

    Piąty, a zarazem ostatni rozdział pracy, będzie dotyczył charakterystyce przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego. Ten typ przestępstwa jest zawarty w rozdziale XXXIV k.k., zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów”.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę przestępstw urzędniczych, podręczniki i komentarze do kodeksu karnego, artykuły opublikowane w periodykach prawniczych, a także zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.