Przetarg w prawie zamówień publicznych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczącym zamówień publicznych w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem przetargu jako jednego z trybów zamówień publicznych.

Istnienie nowoczesnego systemu zamówień publicznych stanowi warunek sine qua non każdego demokratycznego państwa. Uniwersalne i klarowne reguły zarządzania finansami publicznymi, połączone z demokratycznymi formami kontroli ich wydatkowania, leżą w interesie całego społeczeństwa. System zamówień publicznych w III Rzeczypospolitej, wprowadzający mechanizmy sprzyjające racjonalnemu, efektywnemu i uczciwemu gospodarowaniu środkami publicznymi, stanowi niesłychanie ważny czynnik ożywiający polską ekonomię, a tym samym służy ochronie gospodarczych interesów państwa. Należy jednak pamiętać, iż system zamówieniowy jest fragmentem większej całości, na którą składają się również sprawnie działająca administracja rządowa i samorządowa oraz dobrze zorganizowany kompleks finansów publicznych .

Problematyka zamówień publicznych stanowi materię niezwykle złożoną. Decyduje o tym wiele czynników, a przede wszystkim fakt, iż plasuje się ona na styku administracji publicznej z rynkiem towarów, usług i robót budowlanych. Występuje tam szereg wielostronnych, wzajemnie na siebie oddziałujących procesów. Ponadto, system zamówień publicznych dotyczy w sposób bezpośredni nie tylko dysponentów środków budżetowych, ale także ogromnej liczby przedsiębiorców .

Precyzyjne określenie granic systemu zamówień publicznych jest niemożliwe. Nie stanowi on bowiem struktury ani w sensie instytucjonalnym, ani terytorialnym. Nieodzownym warunkiem właściwego stosowania procedur wydatkowania środków publicznych jest dobra znajomość nie tylko ustawy regulującej problematykę zamówień publicznych, lecz także przepisów wielu dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego, a także przepisów branżowych, związanych bezpośrednio z przedmiotem realizowanego zamówienia, np. norm prawa budowlanego. Podmiotowo, system zamówień publicznych obejmuje wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej, od centrali po gminę oraz znaczną grupę przedsiębiorców, występujących w roli dysponentów środków publicznych .

Immanentną cechą polskiego systemu zamówień publicznych jest jego zdecentralizowany charakter. Kluczowe ogniwo stanowi dysponent środków publicznych, który składa zamówienie. Z jednej strony takie rozwiązanie sprzyja podejmowaniu stosownych rozstrzygnięć w odpowiednio krótkim czasie, skraca procesy decyzyjne oraz umożliwia bardziej racjonalne dostosowanie przedmiotu i warunków zamówienia do potrzeb użytkownika. Jednak z drugiej strony wiąże się to ze szczególną odpowiedzialnością podmiotu zamawiającego, który samodzielnie podejmując decyzje ponosi wszelkie konsekwencje związane z przeznaczeniem i sposobem wydatkowania środków publicznych. Nakłada to na niego obowiązek starannego działania, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami racjonalnej gospodarki finansowej. Efektywnie funkcjonujący sektor zamówień publicznych ma mu w tym pomóc .

Praca składa się z trzech rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach omówiono: rozwój zamówień publicznych w Polsce do w latach 1918-2004, rodzaje przetargów (przetarg ograniczony oraz przetarg nieograniczony), jak również pozaprzetargowe tryby zamówień publicznych, do których zaliczono: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytację elektroniczną.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i podręczniki omawiające problematykę dotyczącą zamówień publicznych w Polsce. W pracy wykorzystano ponadto artykuły opublikowane w periodykach prawniczych, jak również teksty aktów prawnych, a przede wszystkim teksty ustaw z 1994 i 2004 r. Praca powstała w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 15 września 2012 r.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Pojęcie i rys historyczny zamówień publicznych w Polsce
3. Rodzaje przetargów
4. Pozaprzetargowe tryby zamówień publicznych
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68

Zamówienia z wolnej ręki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 69