licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 595

INFORMACJA

Temat pracy:
Przetarg w prawie zamówień publicznych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 595
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Celem pracy jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczącym zamówień publicznych w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem przetargu jako jednego z trybów zamówień publicznych.

    Istnienie nowoczesnego systemu zamówień publicznych stanowi warunek sine qua non każdego demokratycznego państwa. Uniwersalne i klarowne reguły zarządzania finansami publicznymi, połączone z demokratycznymi formami kontroli ich wydatkowania, leżą w interesie całego społeczeństwa. System zamówień publicznych w III Rzeczypospolitej, wprowadzający mechanizmy sprzyjające racjonalnemu, efektywnemu i uczciwemu gospodarowaniu środkami publicznymi, stanowi niesłychanie ważny czynnik ożywiający polską ekonomię, a tym samym służy ochronie gospodarczych interesów państwa. Należy jednak pamiętać, iż system zamówieniowy jest fragmentem większej całości, na którą składają się również sprawnie działająca administracja rządowa i samorządowa oraz dobrze zorganizowany kompleks finansów publicznych .

    Problematyka zamówień publicznych stanowi materię niezwykle złożoną. Decyduje o tym wiele czynników, a przede wszystkim fakt, iż plasuje się ona na styku administracji publicznej z rynkiem towarów, usług i robót budowlanych. Występuje tam szereg wielostronnych, wzajemnie na siebie oddziałujących procesów. Ponadto, system zamówień publicznych dotyczy w sposób bezpośredni nie tylko dysponentów środków budżetowych, ale także ogromnej liczby przedsiębiorców .

    Precyzyjne określenie granic systemu zamówień publicznych jest niemożliwe. Nie stanowi on bowiem struktury ani w sensie instytucjonalnym, ani terytorialnym. Nieodzownym warunkiem właściwego stosowania procedur wydatkowania środków publicznych jest dobra znajomość nie tylko ustawy regulującej problematykę zamówień publicznych, lecz także przepisów wielu dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego, a także przepisów branżowych, związanych bezpośrednio z przedmiotem realizowanego zamówienia, np. norm prawa budowlanego. Podmiotowo, system zamówień publicznych obejmuje wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej, od centrali po gminę oraz znaczną grupę przedsiębiorców, występujących w roli dysponentów środków publicznych .

    Immanentną cechą polskiego systemu zamówień publicznych jest jego zdecentralizowany charakter. Kluczowe ogniwo stanowi dysponent środków publicznych, który składa zamówienie. Z jednej strony takie rozwiązanie sprzyja podejmowaniu stosownych rozstrzygnięć w odpowiednio krótkim czasie, skraca procesy decyzyjne oraz umożliwia bardziej racjonalne dostosowanie przedmiotu i warunków zamówienia do potrzeb użytkownika. Jednak z drugiej strony wiąże się to ze szczególną odpowiedzialnością podmiotu zamawiającego, który samodzielnie podejmując decyzje ponosi wszelkie konsekwencje związane z przeznaczeniem i sposobem wydatkowania środków publicznych. Nakłada to na niego obowiązek starannego działania, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami racjonalnej gospodarki finansowej. Efektywnie funkcjonujący sektor zamówień publicznych ma mu w tym pomóc .

    Praca składa się z trzech rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach omówiono: rozwój zamówień publicznych w Polsce do w latach 1918-2004, rodzaje przetargów (przetarg ograniczony oraz przetarg nieograniczony), jak również pozaprzetargowe tryby zamówień publicznych, do których zaliczono: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytację elektroniczną.

    Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i podręczniki omawiające problematykę dotyczącą zamówień publicznych w Polsce. W pracy wykorzystano ponadto artykuły opublikowane w periodykach prawniczych, jak również teksty aktów prawnych, a przede wszystkim teksty ustaw z 1994 i 2004 r. Praca powstała w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 15 września 2012 r.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.