Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 69
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 229 zł

Opis pracy

Jedną z form wypoczynku człowieka jest szeroko rozumiana turystyka. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości. Samo zaś pojęcie turysta i turystyka pochodzą od angielskiego słowa tour oznaczającego podróż.

Współczesna rzeczywistość kreuje wiele form podróżowania i turystyki. Do najpopularniejszych odmian turystyki, ze względu na jej charakter należą:

- turystyka kwalifikowana

- turystyka wypoczynkowa

- turystyka religijna

- turystyka poznawcza

- turystyka uzdrowiskowa

- turystyka pielgrzymkowa

- turystyka krajoznawcza

- turystyka biznesowa

Znaczenie turystyki w życiu człowieka niejednokrotnie podkreślał w swoich wystąpieniach Papież Jan Paweł II. Warto tutaj przytoczyć następujące słowa Papieża: „Turystyka umożliwia (…) oderwanie się od życia codziennego, od pracy, od zobowiązań, które nieuchronnie nad nimi ciążą. W tej sytuacji człowiek jest w stanie spojrzeć innymi oczyma na własne życie i na życie innych: uwolniony od pilnych zajęć codziennych, może odkryć swój wymiar kontemplacyjny; rozpoznając ślady Boga w przyrodzie i przede wszystkim w innych ludziach”.

Także: „Pismo Święte uznaje doświadczenie podróży za szczególną okazje do zdobywania wiedzy i mądrości, ponieważ człowiek styka się z innymi ludami, kulturami, obyczajami i ziemiami” oraz: „Wakacje i podróże mogą (…) być sposobnością do uzupełnienia braków w człowieczeństwie i duchowości”.

Celem tej pracy jest ukazanie sanktuariów jako produktu w turystyce.

Spośród wielu polskich sanktuariów cieszących się większą lub mniejszą popularnością, do pracy wybrano dwa najbardziej znane i odwiedzane przez pielgrzymów sanktuaria tj.: Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze w Częstochowie oraz Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu Starym.

Przedstawiono w miarę szczegółową charakterystykę tych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem form zagospodarowania turystycznego jakimi są: baza noclegowa, gastronomia i baza towarzysząca.

Dokonano także analizy ruchu turystycznego oraz oceny możliwości dalszego rozwoju tych miejsc pod kątem produktu turystycznego.

Praca została podzielona na trzy rozdziały.

W pierwszym rozdziale pracy określono, czym są sanktuaria, jaką spełniają rolę, na czym polega ich fenomen. Dokonano także charakterystyki dwóch wybranych do badań sanktuariów pod kątem położenia geograficznego, genezy powstania i dziejów.

Drugi rozdział pracy, zasadniczy, poświęcono prezentacji sanktuariów jako produktów turystycznych. Przytoczono ogólne informacje o produktach w turystyce, strukturze produktu i jego rdzeniu. Zaprezentowano i poddano analizie infrastrukturę turystyczną Częstochowy i Lichenia, określono rdzeń produktu turystycznego tych miejscowości.

Trzeci, a zarazem ostatni rozdział obejmuje ankietę przeprowadzoną w miejscowości Częstochowa, w obrębie Jasnej Góry, a także analizę SWOT dla miejscowości Licheń polegającą na zdiagnozowaniu plusów i minusów miejscowości oraz szans rozwoju i zagrożeń.

Metoda, jaka została obrana w pracy to wywiad bezpośredni, przeprowadzony za pomocą narzędzia, jakim jest ankieta. Została ona przeprowadzona wśród turystów odwiedzających Częstochowę.

Cel tej ankiety stał się domeną, która pozwoliła określić między innymi:

- określenie sezonowości ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w Częstochowie

- określenie długości pobytów w mieście

- zdefiniowanie motywacji i celów, które mają turyści przyjeżdżający do miasta

- przygotowanie miasta do przyjmowania turystów

- ocena stanu zagospodarowania turystycznego miasta i obsługi turystycznej

- zdiagnozowanie wieku i poziomu wykształcenia turystów

Podczas pracy nad ankietą wykorzystano materiały będące w posiadaniu Urzędu Miasta Częstochowa na temat „Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa”.

W miejscowości Licheń Stary posłużono się metodą zwiedzenia miasta i obserwacji, a także analizy dostępnych informacji i materiałów dotyczących tej miejscowości. Na podstawie tego dokonano analizy SWOT, która polega na określeniu słabych i mocnych stron oraz szans rozwoju i zagrożeń danej miejscowości.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 229 zł.