licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 6

INFORMACJA

Temat pracy:
Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 229

 
Ilość stron: 69
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 6
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 229

Treść pracy:

    Jedną z form wypoczynku człowieka jest szeroko rozumiana turystyka. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości. Samo zaś pojęcie turysta i turystyka pochodzą od angielskiego słowa tour oznaczającego podróż.

   Współczesna rzeczywistość kreuje wiele form podróżowania i turystyki. Do najpopularniejszych odmian turystyki, ze względu na jej charakter należą:

   - turystyka kwalifikowana

   - turystyka wypoczynkowa

   - turystyka religijna

   - turystyka poznawcza

   - turystyka uzdrowiskowa

   - turystyka pielgrzymkowa

   - turystyka krajoznawcza

   - turystyka biznesowa

   

   Znaczenie turystyki w życiu człowieka niejednokrotnie podkreślał w swoich wystąpieniach Papież Jan Paweł II. Warto tutaj przytoczyć następujące słowa Papieża: „Turystyka umożliwia (…) oderwanie się od życia codziennego, od pracy, od zobowiązań, które nieuchronnie nad nimi ciążą. W tej sytuacji człowiek jest w stanie spojrzeć innymi oczyma na własne życie i na życie innych: uwolniony od pilnych zajęć codziennych, może odkryć swój wymiar kontemplacyjny; rozpoznając ślady Boga w przyrodzie i przede wszystkim w innych ludziach”.

   Także: „Pismo Święte uznaje doświadczenie podróży za szczególną okazje do zdobywania wiedzy i mądrości, ponieważ człowiek styka się z innymi ludami, kulturami, obyczajami i ziemiami” oraz: „Wakacje i podróże mogą (…) być sposobnością do uzupełnienia braków w człowieczeństwie i duchowości”.

   Celem tej pracy jest ukazanie sanktuariów jako produktu w turystyce.

   Spośród wielu polskich sanktuariów cieszących się większą lub mniejszą popularnością, do pracy wybrano dwa najbardziej znane i odwiedzane przez pielgrzymów sanktuaria tj.: Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze w Częstochowie oraz Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu Starym.

   Przedstawiono w miarę szczegółową charakterystykę tych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem form zagospodarowania turystycznego jakimi są: baza noclegowa, gastronomia i baza towarzysząca.

   Dokonano także analizy ruchu turystycznego oraz oceny możliwości dalszego rozwoju tych miejsc pod kątem produktu turystycznego.

   Praca została podzielona na trzy rozdziały.

   W pierwszym rozdziale pracy określono, czym są sanktuaria, jaką spełniają rolę, na czym polega ich fenomen. Dokonano także charakterystyki dwóch wybranych do badań sanktuariów pod kątem położenia geograficznego, genezy powstania i dziejów.

   Drugi rozdział pracy, zasadniczy, poświęcono prezentacji sanktuariów jako produktów turystycznych. Przytoczono ogólne informacje o produktach w turystyce, strukturze produktu i jego rdzeniu. Zaprezentowano i poddano analizie infrastrukturę turystyczną Częstochowy i Lichenia, określono rdzeń produktu turystycznego tych miejscowości.

   Trzeci, a zarazem ostatni rozdział obejmuje ankietę przeprowadzoną w miejscowości Częstochowa, w obrębie Jasnej Góry, a także analizę SWOT dla miejscowości Licheń polegającą na zdiagnozowaniu plusów i minusów miejscowości oraz szans rozwoju i zagrożeń.

   Metoda, jaka została obrana w pracy to wywiad bezpośredni, przeprowadzony za pomocą narzędzia, jakim jest ankieta. Została ona przeprowadzona wśród turystów odwiedzających Częstochowę.

    Cel tej ankiety stał się domeną, która pozwoliła określić między innymi:

   - określenie sezonowości ruchu pielgrzymkowego i turystycznego w Częstochowie

   - określenie długości pobytów w mieście

   - zdefiniowanie motywacji i celów, które mają turyści przyjeżdżający do miasta

   - przygotowanie miasta do przyjmowania turystów

   - ocena stanu zagospodarowania turystycznego miasta i obsługi turystycznej

   - zdiagnozowanie wieku i poziomu wykształcenia turystów

   Podczas pracy nad ankietą wykorzystano materiały będące w posiadaniu Urzędu Miasta Częstochowa na temat „Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa”.

    W miejscowości Licheń Stary posłużono się metodą zwiedzenia miasta i obserwacji, a także analizy dostępnych informacji i materiałów dotyczących tej miejscowości. Na podstawie tego dokonano analizy SWOT, która polega na określeniu słabych i mocnych stron oraz szans rozwoju i zagrożeń danej miejscowości.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 229
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.