licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 600

INFORMACJA

Temat pracy:
Rola organizacji i instytucji wobec zjawiska przemocy domowej


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 249 z

 
Ilo stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 600
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 249 z

Tre pracy:

    Przemoc w rodzinie to jeden z najbardziej bulwersujących opinię społeczną w ostatnim czasie tematów. Zjawisko to za sprawą nagłośnienia w mass mediach, kontrowersyjnych akcji profilaktycznych (billboardy z hasłami „Bo zupa była zbyt słona” lub „Bo musiał odreagować..”), uruchomienia specjalnej linii telefonicznej dla ofiar przemocy, przestało być uznawane za tabu. Powoli wychodzi z mrocznej sfery prywatnych czterech ścian, gdzie dotąd rozgrywały się milczące dramaty. W ciągu ostatnich kilku lat wiele zmieniło się na lepsze, zarówno w nastawieniu społeczeństwa wobec zjawiska przemocy, jak instytucji i służb pomagających osobom doznającym przemocy. Rozwijają się też różne formy pomocy. Ofiary przemocy nie są już tak samotne i bezradne, są nawet miejsca gdzie mogą się zwrócić sprawcy. Wydaje się, że czas społecznej zmowy milczenia bezpowrotnie minął.

    Celem poznawczym mojej pracy jest ukazanie roli instytucji i organizacji społecznych wobec zjawiska przemocy domowej.

   W ostatnim dziesięcioleciu powstały w Polsce tysiące instytucji pomocy rodzinom, w których występuje przemoc. Zatrudniają one ludzi zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy. W pracy przedstawiam informacje o zasadach i możliwościach podejmowanych działań interwencyjnych, o instytucjach pomocy, wymaganiach związanych z działaniem poszczególnych instytucji, zasadach współpracy między specjalistami, o metodach pracy z podopiecznymi, a także o barierach i zagrożeniach związanych z tego typu działalnością.

   Celem praktycznym pracy będzie próba sformułowania propozycji i wniosków, aby zjawisko przemocy uległo minimalizacji aż do likwidacji włącznie.

   Praca jest pisana z dziedziny pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej a także andragogiki. Z nauk pokrewnych będę korzystała z psychologii społecznej, socjologii, wiedzy z zakresu medycyny zdrowia i kryminologii. Posłużę się literaturą i wynikami badań opracowanymi przez znanych psychologów i socjologów.

   We wstępnej części pracy uwzględniono cel i zakres pracy, uzasadnienie wyboru niniejszej pracy oraz podstawową terminologię w niej zawartą.

    Prezentowana praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym stanowiącym przesłanki teoretyczne, które będą wykorzystane w założeniach metodologicznych i przeprowadzeniu badań własnych poruszono problematykę przemocy w życiu społecznym.

    Rozdział drugi to ogólne założenia metodologiczne przyjęte w przeprowadzonych badaniach. W tym rozdziale ujęte są problemy badawcze, hipotezy, zmienne i ich wskaźniki oraz metody, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach wraz z opisem środowiska badawczego.

    W rozdziale trzecim znajduje się analiza wyników przeprowadzonych badań. W zakończeniu znajdują się uogólnienia i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Ponadto w pracy zamieszczono bibliografię i aneks z załącznikami.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 249 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.