licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 601

INFORMACJA

Temat pracy:
Ochrona praw kobiet w zakresie zatrudnienia


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 179

 
Ilość stron: 57
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 601
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 179

Treść pracy:

    Prawo pracy zapewnia kobietom szczególną ochronę w zakresie zatrudnienia. Ta szczególna ochrona pracy wynika przede wszystkim z właściwości psychofizycznych kobiet oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in. w ustanowieniu zakazów zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac oraz przyznaniu im - w pewnych okresach - szczególnych uprawnień w celu ochrony ich zdrowia, oraz aby umożliwić im spełnianie funkcji macierzyńskich. Zasada równości w dziedzinie pracy, o której stanowi Kodeks pracy, oznacza wprawdzie m.in. równy dostęp do pracy mężczyzn i kobiet oraz ich równe traktowanie, ale nie można tej zasady stosować w oderwaniu od uwarunkowań biologicznych i społecznych. Stąd w prawie pracy konieczne jest pewne zróżnicowanie sytuacji prawnej kobiet i mężczyzn i – o ile ma ono oparcie w biologicznych lub społecznych różnicach między kobietami i mężczyznami, które mają istotne znaczenie dla procesu pracy – nie może być traktowane jako dyskryminacja jednej z płci.

   Omówienie ochrony prawnej kobiet w zakresie prawa pracy stanowi główny cel niniejszej pracy. Motywacją do podjęcia tematu pracy było zainteresowanie autorki zagadnieniami związanymi z ochroną praw kobiet w polskim prawie pracy. Praca ma charakter teoretyczny. Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu.

   W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące ochrony pracy kobiet, w tym przede wszystkim kwestię ochrony pracy kobiet w prawie Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych.

   Drugi rozdział pracy poświęcony został omówieniu szczególnej ochrony zdrowia pracownicy w okresie ciąży lub karmienia. W rozdziale tym przedstawiono zagadnienia związane z celem przepisów normujących ochronę pracy kobiet, zakazem zatrudniania przy pracach wzbronionych kobietom, obowiązkiem przeniesienia kobiety w ciąży do innej pracy, zakazem zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, szczególną ochroną trwałości stosunku pracy w związku z macierzyństwem i wychowaniem dzieci oraz uprawnieniami z tytułu macierzyństwa i opieki nad dziećmi.

   Ostatni rozdział pracy poświęcony został urlopowi macierzyńskiemu i wychowawczemu. Rozdział ten omawia kwestie związane z prawem do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego oraz kwestie związane z prawem do urlopu wychowawczego oraz prawem do dodatku w okresie urlopu wychowawczego.

   W pracy wykorzystano ogólnodostępną literatura przedmiotu. Podstawowe informacje zaczerpnięte zostaną m.in. z opracowań: L. Florka, Europejskie prawo pracy, T. Liszcz, Prawo pracy oraz pracy zbiorowej Z. Niedbały, Prawo pracy. Podczas pisania pracy korzystano również z aktów normatywnych oraz fachowych czasopism. Bibliografia umieszczona na końcu opracowania odsyła czytelnika do pozostałej literatury zajmującej się zagadnieniami prawa pracy w zakresie ochrony praw kobiet.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 179
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.