Ochrona praw kobiet w zakresie zatrudnienia

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 57
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 179 zł

Opis pracy

Prawo pracy zapewnia kobietom szczególną ochronę w zakresie zatrudnienia. Ta szczególna ochrona pracy wynika przede wszystkim z właściwości psychofizycznych kobiet oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in. w ustanowieniu zakazów zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac oraz przyznaniu im - w pewnych okresach - szczególnych uprawnień w celu ochrony ich zdrowia, oraz aby umożliwić im spełnianie funkcji macierzyńskich. Zasada równości w dziedzinie pracy, o której stanowi Kodeks pracy, oznacza wprawdzie m.in. równy dostęp do pracy mężczyzn i kobiet oraz ich równe traktowanie, ale nie można tej zasady stosować w oderwaniu od uwarunkowań biologicznych i społecznych. Stąd w prawie pracy konieczne jest pewne zróżnicowanie sytuacji prawnej kobiet i mężczyzn i – o ile ma ono oparcie w biologicznych lub społecznych różnicach między kobietami i mężczyznami, które mają istotne znaczenie dla procesu pracy – nie może być traktowane jako dyskryminacja jednej z płci.

Omówienie ochrony prawnej kobiet w zakresie prawa pracy stanowi główny cel niniejszej pracy. Motywacją do podjęcia tematu pracy było zainteresowanie autorki zagadnieniami związanymi z ochroną praw kobiet w polskim prawie pracy. Praca ma charakter teoretyczny. Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu.

W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące ochrony pracy kobiet, w tym przede wszystkim kwestię ochrony pracy kobiet w prawie Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych.

Drugi rozdział pracy poświęcony został omówieniu szczególnej ochrony zdrowia pracownicy w okresie ciąży lub karmienia. W rozdziale tym przedstawiono zagadnienia związane z celem przepisów normujących ochronę pracy kobiet, zakazem zatrudniania przy pracach wzbronionych kobietom, obowiązkiem przeniesienia kobiety w ciąży do innej pracy, zakazem zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, szczególną ochroną trwałości stosunku pracy w związku z macierzyństwem i wychowaniem dzieci oraz uprawnieniami z tytułu macierzyństwa i opieki nad dziećmi.

Ostatni rozdział pracy poświęcony został urlopowi macierzyńskiemu i wychowawczemu. Rozdział ten omawia kwestie związane z prawem do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego oraz kwestie związane z prawem do urlopu wychowawczego oraz prawem do dodatku w okresie urlopu wychowawczego.

W pracy wykorzystano ogólnodostępną literatura przedmiotu. Podstawowe informacje zaczerpnięte zostaną m.in. z opracowań: L. Florka, Europejskie prawo pracy, T. Liszcz, Prawo pracy oraz pracy zbiorowej Z. Niedbały, Prawo pracy. Podczas pisania pracy korzystano również z aktów normatywnych oraz fachowych czasopism. Bibliografia umieszczona na końcu opracowania odsyła czytelnika do pozostałej literatury zajmującej się zagadnieniami prawa pracy w zakresie ochrony praw kobiet.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 179 zł.

Podobne prace

Ochrona pracy kobiet w ciąży
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Przemoc domowa wobec kobiet
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 12

Niezdolność do pracy z powodu choroby
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 96