licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 602

INFORMACJA

Temat pracy:
Organizacja i funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 82
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 602
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Gmina jest wspólnotą samorządową, tworzoną z mocy prawa przez jej mieszkańców. Posiada osobowość prawną. Jest najstarszą jednostką samorządu terytorialnego, powstałą w roku 1990 na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym . Utworzenie w 1990 r. samorządnych gmin, stanowiło fundamentalną zmianę ustroju państwa. Zrywając z zasadą jednolitej władzy państwowej, gminy uzyskały prawo i obowiązek wykonywania zadań publicznych – na szczeblu podstawowym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządność oznacza, bowiem przekazanie spraw dotyczących mieszkańców danego obszaru władzom przez nich wybranym i działającym w ich imieniu .

   Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie organizacji i funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Praca ma charakter teoretyczny.

   Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Treścią rozdziału pierwszego są podstawy prawne samorządu terytorialnego. W rozdziale tym przedstawiono gminę jako wspólnotę samorządową oraz omówiono sprawowanie władzy w gminie. Scharakteryzowano referendum gminne oraz przedstawiono zasady i tryb wyboru organów gminy. W rozdziale drugim przedstawiono strukturę i organizację władz gminy. Scharakteryzowano działalność oraz organizację działalności: rady gminy, wójta gminy oraz urzędu gminy. Treścią rozdziału trzeciego był charakter prawny działalności gminnej. W rozdziale tym przedstawiono zakres działania gminy, zadania gminy, a wśród nich: zadania własne oraz zadania zlecone gminy. Omówiono również charakter prawny odpowiedzialności za realizację zadań gminy. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano gospodarkę finansową gminy. Omówiono specyfikę budżetu gminy oraz dochody i wydatki gminne.

   W pracy wykorzystano ogólnodostępną literaturę przedmiotu. Podstawowe informacje zaczerpnięto m.in. z opracowań: B. Dolnickiego, Samorząd terytorialny, D. Hajdysa, Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, opracowania zbiorowego pod redakcją B. Brzezińskiego Prawo finansów publicznych oraz opracowania zbiorowego pod redakcją P. Sarneckiego, Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka. Bibliografia umieszczona na końcu opracowania odsyła czytelnika do pozostałej literatury zajmującej się zagadnieniami organizacji i funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.