licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 605

INFORMACJA

Temat pracy:
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie)


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 100
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 605
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Jednostki zainteresowane działalnością danego przedsiębiorstwa potrzebują różnych informacji do podjęcia określonych decyzji. Podejmowane przez te jednostki decyzje będą tym trafniejsze, im większa będzie wiarygodność informacji, które legły u podstaw tych decyzji. Kompletność informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zwiększa prawdopodobieństwo trafności podejmowanych decyzji. Oczywiście, można to stwierdzić dopiero po zrealizowaniu decyzji, w przyszłości. Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki gospodarcze są najlepszym źródłem informacji. Dostarczają one bowiem informacji o rezultatach działalności jednostki, jej bieżącej kondycji oraz perspektywach na przyszłość. W sprawozdaniach finansowych znajdują odzwierciedlenie różne zdarzenia gospodarcze związane z działalnością danej jednostki, które są transformowane na liczby ujmowane w księgach rachunkowych, stanowiących bazę danych do sporządzania sprawozdań. Niektóre sprawozdania finansowe przedstawiają obraz ekonomiczny działalności jednostki gospodarczej w danym momencie. Inne sprawozdania ukazują natomiast zmiany, jakie nastąpiły w tym czasie. Przez to sprawozdania umożliwiają przede wszystkim ocenę tego, co się wydarzyło w przedsiębiorstwie w przeszłości. Ponadto sprawozdania tworzą podstawy do projekcji tego, co się może wydarzyć w przyszłości . Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się w szczególności z następujących elementów: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

   Analiza danych zawartych w sprawozdaniach finansowych jest najważniejszym obszarem badawczym analizy finansowej. Analiza finansowa stanowi najważniejsze narzędzie badawcze oceny działalności jednostki gospodarczej, jest ważnym instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza zarządzania finansami. Przedmiotem analizy finansowej są takie wielkości ekonomiczne charakteryzujące działalność jednostki gospodarczej, które są wyrażone w jednostkach pieniężnych. Przedmiotem analizy finansowej są zwłaszcza zasoby majątkowe, stan finansowy oraz wyniki działalności jednostki gospodarczej. Istotą analizy finansowej jest rozpatrywanie określonych zjawisk i procesów finansowych, które odzwierciedlają efektywność działalności całego przedsiębiorstwa. Podstawowym celem analizy finansowej jest dostarczanie określonych użytkownikom odpowiednio przetworzonych informacji analitycznych. Informacje te są wykorzystywane przy ocenie sytuacji jednostki gospodarczej oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych . Informacje dostarczane przez analizę finansową umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania:

   1. czy działalność przedsiębiorstwa w rozpatrywanym okresie była efektywna i czy efektywność ta uległa poprawie, czy pogorszeniu w przyszłości;

   2. czy zgromadzone środki rzeczowe i zespół pracowników są racjonalnie wykorzystywane i czy gwarantują realizację zadań bieżących i przyszły rozwój przedsiębiorstwa;

   3. jaki wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa wywierają czynniki wewnętrzne, a jaki jest wpływ czynników zewnętrznych;

   4. jakie są mocne i słabe strony gospodarki finansowej przedsiębiorstwa;

   5. jakie występują bariery w rozwoju przedsiębiorstwa i jakie są możliwości ich pokonania .

   Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza działalności przedsiębiorstwa dokonana na podstawie sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa „X”. Pozostałe cele pracy obejmują:

   1. przedstawienie istoty i charakteru działalności przedsiębiorstw;

   2. przedstawienie roli prowadzenia sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji;

   3. charakterystyka analizy sprawozdań finansowych;

   Wybór tematu pracy nie jest przypadkowy. Przesłanki, które zadecydowały o wyborze tytułu pracy magisterskiej: Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X”, związane są z osobistymi zainteresowaniami autorki analizą sprawozdań finansowych. Dodatkowo sprawozdania finansowe stanowią najważniejsze źródło informacji dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu temat pracy jest tym bardziej interesujący i warto się nim zająć.

   Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W badaniach zastosowana zostanie analiza wskaźnikowa. Na podstawie logicznie ze sobą powiązanych wskaźników, przeprowadzona analiza dostarczy informacji o sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa i wynikach jego działalności. Wartość tych wskaźników, ich zmiany, a także relacje między nimi umożliwią ocenę działalności przedsiębiorstwa oraz stanowić będą podstawę do sformułowania wniosków dotyczących przyszłości.

   Praca napisana została na podstawie dwóch grup źródeł, tj. literatury przedmiotu oraz właściwych materiałów źródłowych. Podstawowe źródło informacji do części teoretycznej pracy – przede wszystkim do pierwszych trzech rozdziałów pracy, stanowiła polska literatura ekonomiczna. Duże znaczenie dla niniejszej pracy miały m.in. następujące pozycje książkowe: Podstawy analizy finansowej – Wiktora Gabrusewicza, Analiza sprawozdań finansowych – autorstwa Edwarda Nowaka. Są to materiały, które stanowiły istotną pomoc w trakcie pisania pracy oraz częste źródło, do którego autorka się odwoływała.

   Część badawcza pracy opierała się na materiałach źródłowych Przedsiębiorstwa „X”. Źródła w postaci dokumentów stanowią podstawę do napisania części empirycznej pracy. Podstawowym materiałem źródłowym są sprawozdania finansowe spółki, które w sposób syntetyczny prezentują obraz sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa na określony czas oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa za dany okres. Powyższy materiał źródłowy stanowił zasadniczą bazę, na podstawie której sporządzone zostały tabele i rysunki. Bibliografia umieszczona na końcu pracy odsyła czytelnika do innych pozycji, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z problematyką sprawozdawczości oraz analizy ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa.

   Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast rozdział ostatni ma charakter empiryczny. Rozdział pierwszy ma na celu przedstawienie istoty i charakteru działalności przedsiębiorstw. W rozdziale tym przedstawione zostało pojęcie, cele przedsiębiorstwa oraz założenia decyzji i warunki kształtujące proces ich podejmowania w przedsiębiorstwie. Tytuł rozdziału drugiego to konieczność prowadzenia sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji. Podrozdział pierwszy oraz drugi omawiają istotę i znaczenie sprawozdań finansowych oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych. Następne podrozdziały prezentują elementy sprawozdania finansowego, tj.: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe sprawozdania oraz wpływ norm rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych. Kolejny rozdział charakteryzuje analizę sprawozdań finansowych. W rozdziale tym przedstawiono założenia analizy finansowej, metody analizy finansowej: analizę porównawczą i przyczynową oraz interpretację sprawozdań finansowych. Rozdział czwarty to analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X”. Rozdział ten przynosi charakterystykę badanego podmiotu, prezentację sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych, ocenę wyników analizy finansowej, stanu finansowego oraz ocenę możliwości i kierunków rozwoju Przedsiębiorstwa „X”.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.