Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby zminimalizować wpływ ryzyka na podejmowane decyzje, należy mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je należycie przetwarzać i oceniać. Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową .

Informacje dostarczane przez analizę finansową umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania:

1. czy działalność przedsiębiorstwa w rozpatrywanym okresie była efektywna i czy efektywność ta uległa poprawie, czy pogorszeniu w przyszłości;

2. czy zgromadzone środki rzeczowe i zespół pracowników są racjonalnie wykorzystywane i czy gwarantują realizację zadań bieżących i przyszły rozwój przedsiębiorstwa;

3. jaki wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa wywierają czynniki wewnętrzne, a jaki jest wpływ czynników zewnętrznych;

4. jakie są mocne i słabe strony gospodarki finansowej przedsiębiorstwa;

5. jakie występują bariery w rozwoju przedsiębiorstwa i jakie są możliwości ich pokonania .

Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna również ułatwić osobom zarządzającym, podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości .

Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie, jak przedstawia się ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Szczegółowe cele pracy obejmują:

1. określenie zakresu analizy finansowej;

2. przedstawienie sprawozdania finansowego jako źródła informacji do analizy;

3. charakterystyka poziomej oraz pionowej oceny bilansu oraz analizy wskaźnikowej bilansu.

Wybór tematu pracy nie jest przypadkowy. Analiza finansowa stanowi przedmiot moich zainteresowań, poza tym analiza finansowa stanowi bardzo ważne dla przedsiębiorstwa narzędzie planowania strategii rozwojowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu temat pracy jest tym bardziej interesujący i warto się nim zająć.

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Rozdział pierwszy ma na celu zaprezentowanie zakresu analizy finansowej. W rozdziale tym przedstawiony został przedmiot analizy finansowej oraz podstawowe rodzaje analizy finansowej. Rozdział drugi przedstawia sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analizy finansowej. Podrozdział pierwszy omawia bilans, następne podrozdziały prezentują rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe sprawozdania, przepływy pieniężne oraz zestawienie zmian w kapitale. Kolejny rozdział składa się z dwóch podrozdziałów, charakteryzuje poziomą i pionową ocenę bilansu oraz analizę wskaźnikową bilansu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 100

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Gospodarka finansowa gminy
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 78