Leasing jako forma finansowania inwestycji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 72
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

W gospodarce rynkowej głównym motywem wszelkich inicjatyw przedsiębiorczych i działań gospodarczych jest pragnienie osiągnięcia dochodu w postaci zysku. Chęć zysku jest siłą sprawczą wszelkich przedsięwzięć, bo jest on z jednej strony źródłem osobistych dochodów właścicieli, jak również potencjalnym i faktycznym czynnikiem pomnażania wartości przedsiębiorstwa. Jednakże każda działalność gospodarcza, aby zaistnieć, trwać i rozwijać się potrzebuje środków finansowych na sfinansowanie i finansowanie potrzebnych czynników produkcji, w tym też środka trwałego. Urzeczywistnienie tego wymaga posiadania własnych zasobów kapitałowych lub pozyskiwania ich z innych dostępnych źródeł .

Rozpoczynając lub prowadząc działalność gospodarczą, prędzej czy później przedsiębiorca stanie wobec potrzeby posiadania jakiejś maszyny, urządzenia, środka transportu czy nieruchomości – inaczej mówiąc środka trwałego. Przedsiębiorca może wtedy kupić go za gotówkę, wziąć na jego zakup kredyt lub pożyczkę albo wziąć w leasing.

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno-organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskani składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. W państwach Europy Środkowej, jak również w Polsce, leasing jako zjawisko ekonomiczne stanowi stosunkowo nową formę gospodarczą .

Leasing stanowi formę finansowania rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zewnętrzne źródła. Istotą leasingu jest umożliwienie inwestorowi korzystania z określonych dóbr inwestycyjnych oraz pobieranie z nich pożytków, nie stając się jednak ich właścicielem. Brak własności powoduje, że korzystający unika konieczności jednorazowego zaangażowania własnych środków finansowych, którego wymagałby akt definitywnego nabycia przedmiotu leasingu, jak również innych obowiązków związanych z faktem posiadania rzeczy. Z drugiej strony leasing nie stanowi typowej formy kredytowania działalności, gdyż fakt pozostawania własności przedmiotu leasingu po stronie finansującego powoduje, że nie ma konieczności udzielenia wysokiego zabezpieczenia wierzytelności, jak w przypadku zaciągnięcia adekwatnego kredytu, czy pożyczki. Podstawową cechą leasingu, jest to, że przedmiot leasingu musi „zarabiać sam na siebie”. Sens użytkowania polega nie tylko na korzystaniu z określonego sprzętu, ale również ma możliwość generowania zysków, w wyniku jego wykorzystania. Wykorzystanie leasingu staje się więc zasadne, jeżeli przedmiot leasingu przyczynia się do wypracowania nadwyżek finansowych, niezbędnych do pokrycia co najmniej kosztów jego pozyskania .

Założeniem niniejszego opracowania jest zobrazowanie leasingu jako formy finansowania inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowo - handlowego.

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu.

Rozdział pierwszy prezentuje istotę i źródła finansowania inwestycji.

W rozdziale tym wyjaśnione zostało pojęcie finansowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz przedstawione zostały substytucyjne wobec leasingu formy zasilania przedsiębiorstwa, takie jak: pożyczka, kredyty bankowe, papiery dłużne oraz venture capital.

Celem rozdziału drugiego jest zaprezentowanie istoty oraz prawnych, rachunkowych i podatkowych aspektów leasingu. Podrozdział pierwszy przedstawia genezę i rozwój leasingu na świecie. Następne podrozdziały prezentują regulacje prawne leasingu na świecie i w Polsce, rodzaje i podmioty leasingu, dokumentację transakcji leasingowych, ewidencję leasingu oraz podatkowe aspekty leasingu.

Rozdział trzeci ma na celu udowodnienie opłacalności transakcji leasingowych. Rozdział ten prezentuje zalety i wady leasingu, przedstawia porównanie transakcji leasingowej z kredytem bankowym oraz porównanie efektywności finansowania transakcji poprzez leasing, kredyt bankowy i środki własne na przykładzie modelowym.

Rozdział czwarty przedstawia natomiast przykład transakcji leasingowej jaka miała miejsce w analizowanym przedsiębiorstwie. Podrozdział pierwszy krótko charakteryzuje działalność firmy. Pozostałe dwa przedstawiają transakcję leasingową w aspekcie organizacyjnym oraz ekonomicznym.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Leasing i rynek leasingowy w Polsce
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 85

Produkty i usługi firmy leasingowej (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 46

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104