Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych (na przykładzie)

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 77
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Decyzje finansowe odgrywają wiodącą i integralną rolę w procesie zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Wszystkie przedsięwzięcia w firmie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i służą kształtowaniu racjonalnej struktury źródeł finansowania w konkretnych warunkach rynkowych, składają się na proces finansowania. Jego wyrazem jest określona strategia finansowa przedsiębiorstwa, która obejmuje pozyskiwanie do firmy określonych źródeł finansowania. To właśnie źródła finansowania są przedmiotem niniejszej pracy. Każde przedsiębiorstwo musi posiadać aktywa niezbędne do prowadzenia działalności operacyjnej. Wszystkie aktywa mają pokrycie w źródłach finansowania, czyli pasywach. Aby sfinansować potrzebne składniki majątku, przedsiębiorstwo musi pozyskać odpowiedni kapitał. Pod pojęciem kapitału rozumie się tu te wszystkie elementy, które występują po stronie pasywów w bilansie przedsiębiorstwa i stanowią źródło finansowania składników majątkowych zgromadzonych w przedsiębiorstwie. Inaczej przez kapitał rozumie się fundusze (zasoby finansowe) powierzone przedsiębiorstwu przez jego właścicieli i wierzycieli. Kapitał zatem może pochodzić ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie papierów wartościowych w latach 2004-2006 na przykładzie wybranej firmy. Szczegółowe cele pracy są następujące:

· przedstawienie teoretycznych podstaw dotyczących źródeł finansowania przedsiębiorstwa;

· charakterystyka form zasilania przedsiębiorstw w kapitał finansowy;

· przedstawienie teoretycznych podstaw analizy struktury kapitału;

· ocena źródeł finansowania analizowanej firmy

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części badawczej pracy wykorzystano następując metody badawcze:

· metody ilościowe;

· analizy ekonomicznej;

· badanie dokumentów i materiałów źródłowych;

· metodę analizy i krytyki piśmiennictwa;

· metody porównawcze.

Precyzując założenia i hipotezy robocze wykorzystano także operacje myślowe takie, jak indukcja i dedukcja. W pracy przeprowadzono analizę wskaźnikową. Dla lepszej prezentacji wniosków z badań posłużono się tabelami oraz rysunkami.

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną pracy. W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie przedsiębiorstwa i jego formy organizacyjno-prawne, zagadnienie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz klasyfikację i strukturę kapitałów. W rozdziale drugim przedstawiono istotę i rodzaje finansowania przedsiębiorstwa, scharakteryzowano finansowanie wewnętrzne, finansowanie zewnętrzne oraz analizę struktury kapitałów.

Ostatni rozdział to część badawcza pracy. Rozdział ren stanowi analizę źródeł finansowania analizowanego przedsiębiorstwa Obejmuje charakterystykę firmy, analizę wielkości zmian i struktury kapitału, relacje pomiędzy strukturą majątku i kapitałów oraz wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitałów własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Fundusze poręczeniowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 77

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 75