licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 608

INFORMACJA

Temat pracy:
Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych (na przykładzie)


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 77
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 608
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Decyzje finansowe odgrywają wiodącą i integralną rolę w procesie zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Wszystkie przedsięwzięcia w firmie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i służą kształtowaniu racjonalnej struktury źródeł finansowania w konkretnych warunkach rynkowych, składają się na proces finansowania. Jego wyrazem jest określona strategia finansowa przedsiębiorstwa, która obejmuje pozyskiwanie do firmy określonych źródeł finansowania. To właśnie źródła finansowania są przedmiotem niniejszej pracy. Każde przedsiębiorstwo musi posiadać aktywa niezbędne do prowadzenia działalności operacyjnej. Wszystkie aktywa mają pokrycie w źródłach finansowania, czyli pasywach. Aby sfinansować potrzebne składniki majątku, przedsiębiorstwo musi pozyskać odpowiedni kapitał. Pod pojęciem kapitału rozumie się tu te wszystkie elementy, które występują po stronie pasywów w bilansie przedsiębiorstwa i stanowią źródło finansowania składników majątkowych zgromadzonych w przedsiębiorstwie. Inaczej przez kapitał rozumie się fundusze (zasoby finansowe) powierzone przedsiębiorstwu przez jego właścicieli i wierzycieli. Kapitał zatem może pochodzić ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

    Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie papierów wartościowych w latach 2004-2006 na przykładzie wybranej firmy. Szczegółowe cele pracy są następujące:

   · przedstawienie teoretycznych podstaw dotyczących źródeł finansowania przedsiębiorstwa;

   · charakterystyka form zasilania przedsiębiorstw w kapitał finansowy;

   · przedstawienie teoretycznych podstaw analizy struktury kapitału;

   · ocena źródeł finansowania analizowanej firmy

    Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części badawczej pracy wykorzystano następując metody badawcze:

   · metody ilościowe;

   · analizy ekonomicznej;

   · badanie dokumentów i materiałów źródłowych;

   · metodę analizy i krytyki piśmiennictwa;

   · metody porównawcze.

    Precyzując założenia i hipotezy robocze wykorzystano także operacje myślowe takie, jak indukcja i dedukcja. W pracy przeprowadzono analizę wskaźnikową. Dla lepszej prezentacji wniosków z badań posłużono się tabelami oraz rysunkami.

    Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną pracy. W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie przedsiębiorstwa i jego formy organizacyjno-prawne, zagadnienie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz klasyfikację i strukturę kapitałów. W rozdziale drugim przedstawiono istotę i rodzaje finansowania przedsiębiorstwa, scharakteryzowano finansowanie wewnętrzne, finansowanie zewnętrzne oraz analizę struktury kapitałów.

    Ostatni rozdział to część badawcza pracy. Rozdział ren stanowi analizę źródeł finansowania analizowanego przedsiębiorstwa Obejmuje charakterystykę firmy, analizę wielkości zmian i struktury kapitału, relacje pomiędzy strukturą majątku i kapitałów oraz wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitałów własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.