licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 609

INFORMACJA

Temat pracy:
System wynagrodzeń jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 609
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zbiorem działań związanych z ludźmi, które zmierzają do osiągnięcia założonych celów określonej organizacji i zaspokojenia potrzeb jego pracowników. Pojęcie zasobów ludzkich obejmuje pracowników zatrudnionych w organizacji wraz z ich wykształceniem, kwalifikacjami, doświadczeniem i różnymi umiejętnościami. Ważne znaczenie mają także cechy osobowościowe pracowników, takie jak: inteligencja, kreatywność, krytycyzm, zdolności twórcze, gotowość do ryzyka oraz motywacje do pracy. Od właściwego zarządzania zasobami ludzkimi uzależniony jest sukces organizacji. Zasoby ludzkie obok zasobów naturalnych, finansowych, rzeczowych i informacyjnych stanowią bowiem najważniejszy kapitał każdej organizacji. Rola zasobów ludzkim stale rośnie. Dlatego tak ważne w każdej dobrze zarządzanej organizacji jest sprawiedliwe i dobre wynagradzanie, pobudzanie i motywowanie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz okazywanie szacunku dla wszystkich pracowników organizacji. Zarządzanie organizacją powinno być ukierunkowane zarówno na rozwój organizacji, jak i na rozwój zatrudnionych w nim pracowników. W zależności od potrzeb w zakresie podejmowania decyzji kadrowych w każdej organizacji powinna być prowadzona prawidłowa polityka zatrudnienia oraz polityka wynagrodzeń.

   Wybór tematu pracy nie jest przypadkowy. Przesłanki, które zdecydowały o wyborze tytułu pracy: System wynagrodzeń jako instrument zarządzania

   w przedsiębiorstwie, związane są z osobistymi zainteresowaniami polityką wynagrodzeń oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dodatkowo zasoby ludzkie stanowią jeden z najważniejszych zasobów w organizacji. Dzięki temu temat pracy jest tym bardziej interesujący i warto się nim zająć.

   Zasadniczym celem niniejszej pracy jest charakterystyka systemu wynagrodzeń jako instrumentu zarządzania zasobami ludzkimi. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.

   Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i podsumowania. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast ostatni ma charakter empiryczny. Rozdział pierwszy przedstawia zasady zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności: pojęcie, cele i zakres zarządzania zasobami ludzkimi, elementy zarządzania zasobami ludzkimi oraz uwarunkowania skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

   Rozdział drugi przedstawia zagadnienia dotyczące kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Omawia pojęcie i funkcje wynagrodzeń, formy i składniki wynagrodzeń, strategie wynagradzania oraz zasady tworzenia systemów wynagradzania.

   W rozdziale trzecim scharakteryzowano system wynagrodzeń na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Przedstawiono krótką charakterystykę działalności badanej spółki, strukturę organizacyjną, regulamin pracy oraz pracy oraz regulamin wynagradzania w firmie, charakterystykę systemu wynagrodzeń oraz ocenę systemu wynagrodzeń.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.