Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie starostwa powiatowego X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 108
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Zarządzanie to działania prowadzące do realizacji celów organizacji przez jak najlepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, środków finansowych i materialnych, zasobów informacyjnych jakimi ona dysponuje. Zarządzanie polega na podejmowaniu decyzji o tym co i jak należy zrobić, a następnie realizowaniu tych celów za pośrednictwem innych ludzi. Istotą zarządzania jest zatem osiąganie celów organizacji w sposób efektywny, czyli skuteczny i przy najlepszym wykorzystaniu zasobów organizacji czyli wydajnie. Wydajność lub sprawność w zarządzaniu zakłada realizację potencjału ludzkiego, finansowego i materialnego organizacji bez zbędnego marnotrawstwa tych zasobów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest współczesnym podejściem do realizacji funkcji personalnej w organizacji. Polega ono na takim kształtowaniu i stosowaniu zasobów ludzkich, aby możliwe było pełne osiągnięcie jej celów, przy uwzględnieniu interesów pracodawcy i pracobiorców. Jest strategiczną koncepcją, traktującą ten zasób organizacji, jakim są pracownicy w sposób podmiotowy – uwzględniając ich potrzeby, oczekiwania, optymalnie wykorzystującą owy zasób w odpowiednim miejscu i czasie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, zgodnie z celami, a także misją organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na całym dotychczasowym dorobku nauki o organizacji i zarządzaniu. Celem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest optymalizowanie liczby zatrudnionych pod względem ilości i jakości, w odpowiednim miejscu i czasie oraz optymalne wykorzystanie wszystkich zatrudnionych w danej organizacji zgodnie z wytoczoną misją i celami działania przy stworzeniu odpowiednich warunków pracy.

Motywacją do podjęcia tematu pracy był wzrost znaczenia analizy problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w aspekcie ich ekonomicznego wymiaru.

Celem niniejszego opracowania była ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie Starostwa Powiatowego X ze szczególnym uwzględnieniem analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.

Problemem badawczym pracy była odpowiedź na pytanie: Czy istnieje związek pomiędzy naborem i wynagrodzeniem, a skutecznością zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie Powiatowym X? Zrealizowanie określonego problemu badawczego pracy pozwoliło na zweryfikowanie następujących hipotez:

· analiza zatrudnienia pozwala skutecznie gospodarować czynnikiem ludzkim w Starostwie Powiatowym X,

· analiza wynagrodzeń pozwala skutecznie gospodarować czynnikiem ludzkim w Starostwie Powiatowym.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Proces poznania myślowego zastosowany w pracy to analiza i synteza. Podczas dokonywania analiz wykorzystano następujące metody badań: badania dokumentów oraz analizy ekonomicznej .

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwszy rozdział stanowi część teoretyczną pracy, w którym przedstawiono teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale tym omówiono istotę zarządzania zasobami ludzkimi, rozwój funkcji personalnej, elementy zarządzania zasobami ludzkimi, uwarunkowania skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz podstawowe wskaźniki zatrudnienia i wynagrodzenia.

Kolejne dwa rozdziały stanowią część badawczą pracy. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę Starostwa Powiatowego X. Zaprezentowano w nim organizację i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego X, system zatrudniania pracowników, system wynagradzania pracowników oraz kształcenie i rozwój pracowników.

Ostatni rozdział zawiera ocenę znaczenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. W rozdziale tym dokonano szczegółowej analizy gospodarowania czynnikiem ludzkim oraz oceny wpływu analizy zatrudnienia oraz wynagrodzeń na skuteczność gospodarowania czynnikiem ludzkim.

Treść pracy została oparta na literaturze przedmiotu oraz dokumentacji udostępnionej w Starostwie Powiatowym X. W pracy w części teoretycznej, wykorzystano ogólnodostępną literaturę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Podstawowe informacje zaczerpnięto m.in. z opracowań: A. Pocztowskiego, Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, A. Armstronga, Zarządzanie zasobami ludzkimi, pracy zbiorowej pod redakcją T. Listwana, Zarządzanie kadrami. Natomiast w części empirycznej wykorzystano sprawozdania Starostwa Powiatowego X. Bibliografia umieszczona na końcu pracy odsyła czytelnika do innych pozycji, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.