licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 616

INFORMACJA

Temat pracy:
Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie starostwa powiatowego X


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 108
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 616
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Zarządzanie to działania prowadzące do realizacji celów organizacji przez jak najlepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, środków finansowych i materialnych, zasobów informacyjnych jakimi ona dysponuje. Zarządzanie polega na podejmowaniu decyzji o tym co i jak należy zrobić, a następnie realizowaniu tych celów za pośrednictwem innych ludzi. Istotą zarządzania jest zatem osiąganie celów organizacji w sposób efektywny, czyli skuteczny i przy najlepszym wykorzystaniu zasobów organizacji czyli wydajnie. Wydajność lub sprawność w zarządzaniu zakłada realizację potencjału ludzkiego, finansowego i materialnego organizacji bez zbędnego marnotrawstwa tych zasobów.

    Zarządzanie zasobami ludzkimi jest współczesnym podejściem do realizacji funkcji personalnej w organizacji. Polega ono na takim kształtowaniu i stosowaniu zasobów ludzkich, aby możliwe było pełne osiągnięcie jej celów, przy uwzględnieniu interesów pracodawcy i pracobiorców. Jest strategiczną koncepcją, traktującą ten zasób organizacji, jakim są pracownicy w sposób podmiotowy – uwzględniając ich potrzeby, oczekiwania, optymalnie wykorzystującą owy zasób w odpowiednim miejscu i czasie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, zgodnie z celami, a także misją organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na całym dotychczasowym dorobku nauki o organizacji i zarządzaniu. Celem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest optymalizowanie liczby zatrudnionych pod względem ilości i jakości, w odpowiednim miejscu i czasie oraz optymalne wykorzystanie wszystkich zatrudnionych w danej organizacji zgodnie z wytoczoną misją i celami działania przy stworzeniu odpowiednich warunków pracy.

    Motywacją do podjęcia tematu pracy był wzrost znaczenia analizy problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w aspekcie ich ekonomicznego wymiaru.

    Celem niniejszego opracowania była ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie Starostwa Powiatowego X ze szczególnym uwzględnieniem analizy zatrudnienia i wynagrodzeń.

    Problemem badawczym pracy była odpowiedź na pytanie: Czy istnieje związek pomiędzy naborem i wynagrodzeniem, a skutecznością zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie Powiatowym X? Zrealizowanie określonego problemu badawczego pracy pozwoliło na zweryfikowanie następujących hipotez:

   · analiza zatrudnienia pozwala skutecznie gospodarować czynnikiem ludzkim w Starostwie Powiatowym X,

   · analiza wynagrodzeń pozwala skutecznie gospodarować czynnikiem ludzkim w Starostwie Powiatowym.

    Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Proces poznania myślowego zastosowany w pracy to analiza i synteza. Podczas dokonywania analiz wykorzystano następujące metody badań: badania dokumentów oraz analizy ekonomicznej .

    Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwszy rozdział stanowi część teoretyczną pracy, w którym przedstawiono teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale tym omówiono istotę zarządzania zasobami ludzkimi, rozwój funkcji personalnej, elementy zarządzania zasobami ludzkimi, uwarunkowania skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz podstawowe wskaźniki zatrudnienia i wynagrodzenia.

    Kolejne dwa rozdziały stanowią część badawczą pracy. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę Starostwa Powiatowego X. Zaprezentowano w nim organizację i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego X, system zatrudniania pracowników, system wynagradzania pracowników oraz kształcenie i rozwój pracowników.

    Ostatni rozdział zawiera ocenę znaczenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. W rozdziale tym dokonano szczegółowej analizy gospodarowania czynnikiem ludzkim oraz oceny wpływu analizy zatrudnienia oraz wynagrodzeń na skuteczność gospodarowania czynnikiem ludzkim.

    Treść pracy została oparta na literaturze przedmiotu oraz dokumentacji udostępnionej w Starostwie Powiatowym X. W pracy w części teoretycznej, wykorzystano ogólnodostępną literaturę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Podstawowe informacje zaczerpnięto m.in. z opracowań: A. Pocztowskiego, Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, A. Armstronga, Zarządzanie zasobami ludzkimi, pracy zbiorowej pod redakcją T. Listwana, Zarządzanie kadrami. Natomiast w części empirycznej wykorzystano sprawozdania Starostwa Powiatowego X. Bibliografia umieszczona na końcu pracy odsyła czytelnika do innych pozycji, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.