Problem nietolerancji wobec obcokrajowców w Polsce

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

W dyskursie o ważnych problemach współczesności pojęcie tolerancji zajmuje jedno z czołowych miejsc. Symbolicznym wyrazem tego znaczenia, jakie przypisuje się tolerancji, jest obchodzony w dniu 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez UNESCO z okazji uchwalonej w roku 1995 „Deklaracji o Zasadach Tolerancji”, w której stwierdza się, że „respektowanie, akceptowanie i docenianie nieskończonego bogactwa światowej kultury” powinno być szczytnym zadaniem dla wszystkich. Kierując się tymi wytycznymi, ludzie powinni przeciwstawiać się aktom ograniczającym wolność kultywowania odmiennych tradycji, promować wprowadzenie w życie programów edukacji sprzyjających harmonijnej koegzystencji ludzi różnych kultur, poszukiwać najlepszych modelowych rozwiązań niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw, a także prowadzić dyskusje wokół kwestii granic przyzwolenia na odmienność kulturową czy obyczajową. Niewątpliwie w dyskursie tym tolerancja używana jest w charakterze pojęcia, któremu przypisuje się w sposób zdecydowany wartość pozytywną, istotną dla współtworzenia ładu społecznego i to na każdym poziomie organizacji, poczynając od rodziny, wspólnoty lokalnej, a kończąc w przestrzeni międzynarodowych stosunków. Z kolei „nietolerancję” kojarzy się jako pojęcie posiadające zdecydowanie znaczenie negatywne, uznając tym samym, iż poglądy, regulacje i zachowania nie respektujące specyfiki kulturowej innych grup, społeczności, religii czy cywilizacji, nie służą budowaniu porozumień pomiędzy ludźmi i poprzez prowokowanie napięć i konfliktów zagrażają w konsekwencji utratą homeostazy całym narodom, państwom, a nawet regionom. Stąd zauważa się coraz bardziej zdecydowany i na szczęście coraz głośniejszy sprzeciw wobec przejawów dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu, agresywnego etnocentryzmu, fundamentalizmu, szowinizmu i wojującego nacjonalizmu .

Autorkę niniejszej pracy zainteresował problem nietolerancji wobec obcokrajowców. Głównym celem niniejszego opracowania jest zarejestrowanie opinii studentów na temat nietolerancji wobec obcokrajowców w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Część pierwsza przedstawia teoretyczne podstawy pracy. W podrozdziale pierwszym wyjaśnione zostanie pojęcie tolerancji. W kolejnych podrozdziałach zostanie przedstawiona nietolerancja jako problem społeczny, opisane zostaną główne powody nietolerancji oraz zjawisko nietolerancji wobec obcokrajowców. Celem rozdziału drugiego jest zaprezentowanie metodologii badań własnych, a w tym: przedmiotu i celu badań, problemów i hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników, metod, technik i narzędzi badawczych oraz organizacja przebiegu badań, Rozdział ostatni pracy to prezentacja i analiza badań własnych. Pracę zamyka podsumowanie ujmujące w sposób syntetyczny uzyskane wyniki badań. Na końcu pracy została umieszczona bibliografia, która odsyła czytelnika do pozycji książkowych, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z zagadnieniami tolerancji i nietolerancji.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Oblicza faszyzmu we współczesnej Europie
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 115

Upośledzenie umysłowe
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 25