licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 617

INFORMACJA

Temat pracy:
Problem nietolerancji wobec obcokrajowców w Polsce


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 617
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    W dyskursie o ważnych problemach współczesności pojęcie tolerancji zajmuje jedno z czołowych miejsc. Symbolicznym wyrazem tego znaczenia, jakie przypisuje się tolerancji, jest obchodzony w dniu 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez UNESCO z okazji uchwalonej w roku 1995 „Deklaracji o Zasadach Tolerancji”, w której stwierdza się, że „respektowanie, akceptowanie i docenianie nieskończonego bogactwa światowej kultury” powinno być szczytnym zadaniem dla wszystkich. Kierując się tymi wytycznymi, ludzie powinni przeciwstawiać się aktom ograniczającym wolność kultywowania odmiennych tradycji, promować wprowadzenie w życie programów edukacji sprzyjających harmonijnej koegzystencji ludzi różnych kultur, poszukiwać najlepszych modelowych rozwiązań niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw, a także prowadzić dyskusje wokół kwestii granic przyzwolenia na odmienność kulturową czy obyczajową. Niewątpliwie w dyskursie tym tolerancja używana jest w charakterze pojęcia, któremu przypisuje się w sposób zdecydowany wartość pozytywną, istotną dla współtworzenia ładu społecznego i to na każdym poziomie organizacji, poczynając od rodziny, wspólnoty lokalnej, a kończąc w przestrzeni międzynarodowych stosunków. Z kolei „nietolerancję” kojarzy się jako pojęcie posiadające zdecydowanie znaczenie negatywne, uznając tym samym, iż poglądy, regulacje i zachowania nie respektujące specyfiki kulturowej innych grup, społeczności, religii czy cywilizacji, nie służą budowaniu porozumień pomiędzy ludźmi i poprzez prowokowanie napięć i konfliktów zagrażają w konsekwencji utratą homeostazy całym narodom, państwom, a nawet regionom. Stąd zauważa się coraz bardziej zdecydowany i na szczęście coraz głośniejszy sprzeciw wobec przejawów dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu, agresywnego etnocentryzmu, fundamentalizmu, szowinizmu i wojującego nacjonalizmu .

   Autorkę niniejszej pracy zainteresował problem nietolerancji wobec obcokrajowców. Głównym celem niniejszego opracowania jest zarejestrowanie opinii studentów na temat nietolerancji wobec obcokrajowców w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.

   Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z trzech rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. Część pierwsza przedstawia teoretyczne podstawy pracy. W podrozdziale pierwszym wyjaśnione zostanie pojęcie tolerancji. W kolejnych podrozdziałach zostanie przedstawiona nietolerancja jako problem społeczny, opisane zostaną główne powody nietolerancji oraz zjawisko nietolerancji wobec obcokrajowców. Celem rozdziału drugiego jest zaprezentowanie metodologii badań własnych, a w tym: przedmiotu i celu badań, problemów i hipotez badawczych, zmiennych i wskaźników, metod, technik i narzędzi badawczych oraz organizacja przebiegu badań, Rozdział ostatni pracy to prezentacja i analiza badań własnych. Pracę zamyka podsumowanie ujmujące w sposób syntetyczny uzyskane wyniki badań. Na końcu pracy została umieszczona bibliografia, która odsyła czytelnika do pozycji książkowych, które mogą stać się pomocne, w bardziej szczegółowym zapoznaniu się z zagadnieniami tolerancji i nietolerancji.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.