Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Utworzenie Unii Europejskiej związane jest z procesami integracji gospodarczej. Integracja gospodarcza oznacza łączenie się państw w celu stworzenia spójnego obszaru w drodze znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów, usług, kapitału i siły roboczej. Ponadto państwa te zmierzają do rozwiązywania problemów ekonomicznych między nimi. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w ramach Unii Europejskiej to efekt świadomej polityki integracyjnej, która jest wykonywana przez państwa członkowskie.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) została utworzona w 1957 roku przez państwa należące do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Określa ona zasady jednolitego funkcjonowania, ochrony i wspierania sektora rolnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie rolnictwa mają przyczynić się do realizacji określonych celów, jakimi są zwiększenie wydajności rolnictwa, podnoszenie poziomu życia ludności wiejskiej i stabilizacja rynków rolnych.

W pracy zawarte są informacje na temat powstania Wspólnej Polityki Rolnej, jej zalet i wad. Zamieszczono w niej podstawowe kwestie ukazujące cele i zasady oraz instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Opisane jest funkcjonowanie rolnictwa unijnego, jego mechanizmy, system cen płodów rolnych, a także typy organizacji rynku rolnego oraz fundusz doradczo-gwarancyjny (FEOGA). Przedstawiono również przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat liczne zmiany oraz reformy. Począwszy od planu Mansholta w 1968 roku, lata 1985-1990, następnie reformy McSharry'ego w 1992 roku, w 1997 roku przygotowanie przez Komisje Europejską projektu radykalnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej i związanych z nią funduszy pod nazwą Agenda 2000, po reformę Fishlera. Podjęto także próbę ukazania rolnictwa polskiego na tle tego sektora państw Unii Europejskiej. Przedstawiono wielkości porównawcze gospodarstw, poziomu zatrudnienia i inwestycji oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie polskim w kontekście europejskim. Zawarte są tutaj zarówno szanse jak i zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

W prezentowanej pracy postaram się przedstawić, iż członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi wiele korzyści dla rozwoju gospodarczego, w tym sektora rolnego. Jednocześnie polskie rolnictwo po przystąpieniu Polski do Wspólnoty ma przed sobą nowe wyzwania i jest zmuszone do przeprowadzenia wielu zmian w polityce rolnej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 134

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w UE
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 53

Rozwój regionalny Mazowsza
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 99