Rozwijanie aktywności twórczej dzieci

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 94
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Aktywność twórcza jest naturalną potrzebą dziecka, która należy do sfery jego wzrastania i rozwoju. Jest warunkiem poznawania i przekształcenia przez dziecko otoczenia. Twórczość dziecka to wytwory i zachowania nowe, cenne przede wszystkim dla niego samego. Efektem twórczości są pewne wytwory, odkrycia, zachowania, a więc nowe i pożyteczne przedmioty dla twórczo działającego dziecka. Przez aktywność twórczą rozumie się świadomą celu, osobistą działalność ucznia, podejmowaną chętnie i z zadowoleniem, opartą na własnych pomysłach, stymulowaną przez zadania problemowe zintegrowane z potrzebami dziecka, której efektem jest stworzenie lub odkrycie czegoś dla niego nowego i pożytecznego. Aby pobudzać, wyzwalać i rozwijać twórczą aktywność dziecka, należy stwarzać takie sytuacje, które pozwolą mu: odczuwać satysfakcją z własnego działania, świadomie poszukiwać, odkrywać, realizować oraz sprawdzać w działaniu własne pomysły, jak również podejmować i kontynuować działanie z własnej chęci. Dziecko przez własną twórczą aktywność może lepiej poznać otaczający go świat, jego właściwości, elementy, relacje między nimi. Poprzez twórczą aktywność buduje własne miejsce w świecie. Twórcza aktywność dziecka jest więc jednocześnie przejawem poziomu jego rozwoju, jak i czynnikiem stymulującym dalszy rozwój.

Niniejsza praca poświęcona została sposobom i metodom rozwijania aktywności twórczej dzieci. Głównym problemem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, jak można rozwijać aktywność twórczą dziecka. Szczegółowe cele pracy obejmują:

· przedstawienie problemu aktywności twórczej w świetle literatury;

· omówienie sposobów kształtowania postawy twórczej dzieci;

· scharakteryzowanie metodologicznych podstaw badań własnych;

· prezentację i analizę wskaźników badań własnych.

Praca ma charakter teoretyczno - empiryczny. Celowi pracy podporządkowana została jej konstrukcja. Praca składa się z czterech rozdziałów. Treścią rozdziału pierwszego jest charakterystyka problemu aktywności twórczej w świetle literatury. W rozdziale tym przedstawiono istotę i formy twórczości, postawę twórczą i jej kryteria, myślenie twórcze i jego cechy oraz ekspresję i jej istotę. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki sposobów kształtowania postawy twórczej dzieci. Omówiono następujące zagadnienia: warunki aktywności twórczej oraz rodzaje aktywności twórczej dzieci, wśród których wymieniono: zabawy twórcze, twórczość plastyczną, muzyczną oraz aktywność twórczą w zakresie języka oraz wyobraźni. Treścią rozdziału trzeciego były metodologiczne podstawy badań własnych. W rozdziale tym przedstawiono: przedmiot, cele i problemy badań; hipotezy, zmienne i wskaźniki; metody, techniki, narzędzia badań oraz organizację, teren i przebieg badań. W rozdziale ostatnim zaprezentowano wyniki badań oraz analizy wskaźników badań własnych. W rozdziale tym dokonano charakterystyki społeczno-demograficznej osób badanych, przedstawiono rodzaje twórczości przejawianych przez dzieci, warunki aktywności twórczej w szkole oraz postawę nauczyciela.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.