Polska polityka bezpieczeństwa po okresie transformacji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Terytorium geopolityczne Polski jest wyjątkowo korzystne dla podtrzymywania bliskich kontaktów z wieloma krajami europejskimi. Jednocześnie jednak położenie naszego kraju na europejskiej osi geostrategicznej powoduje, że problemy obronności i bezpieczeństwa są istotnym problemem polskiej polityki.

Do istotnych zadań Rzeczypospolitej Polskiej należy obrona i ugruntowywanie niepodległej, suwerennej państwowości, zapewniającej przestrzeganie praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich. Trwały, niepodległy i bezpieczny byt państwa jest ograniczeniem stworzenia sprawnego systemu demokratycznego, działającego na zasadach społeczeństwa obywatelskiego oraz pożądanego zrealizowania reform rynkowych, usprawniających gospodarkę narodową .

Polska jako kraj o tysiącletniej tradycji państwowości, uznała chrześcijaństwo z Rzymu, wstępując w szeregi cywilizacji zachodniej. Umacniając swoją niepodległość i bezpieczeństwo Polska aspiruje do współudziału w tworzeniu jedności europejskiej i kreowaniu nowego, sprawiedliwego porządku międzynarodowego.

Powyższe aspekty, a także charakter funkcjonujących i prawdopodobnych zagrożeń bezpieczeństwa kraju, są podstawą polityki bezpieczeństwa i strategii obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku były okresem radykalnych zmian ustrojowych w Polsce. Rewolucyjne przeobrażenia dotyczyły również bezpieczeństwa państwa. Najkrócej można je określić jako przejście z Układu Warszawskiego do NATO. Pod tym skrótem myślowym kryje się ogrom zmian politycznych i strategicznych, koncepcyjnych i organizacyjnych.

Praca ta ma na celu przedstawienie tych zmian i skutków jakie one ze sobą przyniosły oraz scharakteryzować osiągnięcia oraz porażki z zakresu bezpieczeństwa i polityki obronnej państwa polskiego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Policja w procesie karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 102

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93

Administracja w prawie energetycznym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 139