licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 624

INFORMACJA

Temat pracy:
Polska polityka bezpieczeństwa po okresie transformacji


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 624
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Terytorium geopolityczne Polski jest wyjątkowo korzystne dla podtrzymywania bliskich kontaktów z wieloma krajami europejskimi. Jednocześnie jednak położenie naszego kraju na europejskiej osi geostrategicznej powoduje, że problemy obronności i bezpieczeństwa są istotnym problemem polskiej polityki.

    Do istotnych zadań Rzeczypospolitej Polskiej należy obrona i ugruntowywanie niepodległej, suwerennej państwowości, zapewniającej przestrzeganie praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich. Trwały, niepodległy i bezpieczny byt państwa jest ograniczeniem stworzenia sprawnego systemu demokratycznego, działającego na zasadach społeczeństwa obywatelskiego oraz pożądanego zrealizowania reform rynkowych, usprawniających gospodarkę narodową .

    Polska jako kraj o tysiącletniej tradycji państwowości, uznała chrześcijaństwo z Rzymu, wstępując w szeregi cywilizacji zachodniej. Umacniając swoją niepodległość i bezpieczeństwo Polska aspiruje do współudziału w tworzeniu jedności europejskiej i kreowaniu nowego, sprawiedliwego porządku międzynarodowego.

    Powyższe aspekty, a także charakter funkcjonujących i prawdopodobnych zagrożeń bezpieczeństwa kraju, są podstawą polityki bezpieczeństwa i strategii obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

    Lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku były okresem radykalnych zmian ustrojowych w Polsce. Rewolucyjne przeobrażenia dotyczyły również bezpieczeństwa państwa. Najkrócej można je określić jako przejście z Układu Warszawskiego do NATO. Pod tym skrótem myślowym kryje się ogrom zmian politycznych i strategicznych, koncepcyjnych i organizacyjnych.

    Praca ta ma na celu przedstawienie tych zmian i skutków jakie one ze sobą przyniosły oraz scharakteryzować osiągnięcia oraz porażki z zakresu bezpieczeństwa i polityki obronnej państwa polskiego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.