Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 83
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest przedstawienie założeń teoretycznych związanych z analizą strategiczną przedsiębiorstwa i wykorzystanie metod analizy strategicznej do oceny sytuacji wybranego przedsiębiorstwa rynkowego.

Działanie firm w warunkach konkurencji rynkowej wymaga od każdego przedsiębiorstwa umiejętności radzenia sobie z wieloma wyzwaniami i trudnościami, które muszą być rozwiązywane w sposób konstruktywny. Każda firma musi we właściwy sposób umiejscowić się na rynku, odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób jest postrzegana przez klientów i na bieżąco podejmować decyzje o tym, czy sytuacja w analizowanym obszarze jest satysfakcjonująca, ale także jaki jest kierunek i cel działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, a co więcej w jaki sposób te cele mogą zostać osiągnięte. Realizacja tych założeń jest możliwa dzięki wykorzystaniu zarządzania strategicznego i jednego z elementów tego zarządzania, którym jest analiza strategiczna. Praca skupia się na aspektach dotyczących analizy strategicznej jako środka umożliwiającego skuteczną walkę konkurencyjną firm. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy z rozdziałów pracy koncentruje się na przybliżeniu najważniejszych zagadnień analizy strategicznej i znaczeniem, jakie taka analiza odgrywa dla przedsiębiorstw rynkowych. Przedstawiona została klasyfikacja i elementy procesu określania strategii firmy, ale również strategię postrzeganą jako element zarządzania strategicznego. Przedstawiona została istota analizy strategicznej wraz z jej zakresem.

Drugi rozdział pracy koncentruje się na przybliżeniu metod przeprowadzania analizy strategicznej. Przedstawione w nim zostały wybrane metody analizy makrootoczenia, mikrootoczenia, a także metody dające możliwość analizy potencjału firmy. W końcowej części rozdziału przeprowadzono analizę pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.

Trzeci rozdział pracy obejmuje analizę otoczenia wybranego przedsiębiorstwa. Przybliżona została charakterystyka firmy, przedmiot prowadzonej działalności, misję oraz cele strategiczne. Przedstawiono strukturę organizacyjną firmy i sektor, w którym działa. Dalsza część rozdziału skupia się na analizie mikrootoczenia firmy przy wykorzystaniu pięciu sił Porterea, a także analizę makrootoczenia przy wykorzystaniu anlaizy PEST.

Czwarty i ostatni rozdział pracy koncentruje się na analizie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Przeprowadzono analizę kluczowych czynników sukcesu, a także dokonano analizy metodą SWOT. Końcowa część rozdziału zawiera wybór najbardziej korzystnej strategii dla analizowanej firmy z wykorzystaniem macierzy McKinsey’a.

Pojęcie analizy strategiczne jest związane z pozycją strategiczną firmy i pojęciem samej strategii. To właśnie pozycja strategiczna przedsiębiorstwa jest kluczem do sprecyzowania strategii, a sama pozycja jest określana przez wiele czynników zewnętrznych znajdujących się w otoczeniu firmy, ale też czynników mających charakter wewnętrzny dla danej organizacji.

Określenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest możliwe na podstawie szczegółowo przeprowadzonej analizy strategicznej dając tym samym możliwość firmie sprecyzowania możliwości jakie przed nim stoją. Zapewnia możliwość przypisania organizacji do jednej z trzech kategorii – rozwojowej, nierozwojowej lub oferującej zróżnicowane możliwości rozwoju.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa jest szeregiem działań zmierzających do oceny sytuacji firmy wraz z jego otoczeniem, a obszar tych działań powinien być na tyle szeroki, by możliwe stało się opracowanie planu strategicznego i jego realizacja. Z perspektywy narzędziowej analiza strategiczna jest zestawem metod analizy, dających możliwość weryfikacji, oceny i analizy jak będzie wyglądała sytuacja wybranych aspektów funkcjonowania firmy i jej otoczenia w kontekście możliwości przetrwania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.

Analiza strategiczna bazuje przede wszystkim na funkcji diagnostycznej skupiającej się tak na elementach otoczenia firmy, jak i na jego działalności. Jednocześnie aspekty związane z pewnymi obszarami (np. restrukturyzacją) nie stanowią głównych obszarów poddawanych analizie strategicznej.

Funkcja diagnostyczna dostarcza wielu informacji o uwarunkowaniach zewnętrznych, obszarach możliwego rozwoju przedsiębiorstwa, czy też możliwości efektywnej rywalizacji z konkurentami rynkowymi.

Nie bez znaczenia jest również funkcja projekcyjna analizy strategicznej, która koncentruje się przede wszystkim na sprecyzowaniu wysokopoziomowych wariantów strategicznych dla przedsiębiorstwa w przyszłości. Uszczegóławia ona uwarunkowania zewnętrzne i precyzuje w jakich obszarach przedsiębiorstwo może się rozwijać.

Należy pamiętać, że analiza strategiczna nie może być traktowana jako odpowiednik właściwego planowania działalności, czy prognozowania, a pozwala stworzyć obraz możliwych strategii firmy w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy. Uwzględnione w analizie strategicznej badanie diagnostyczne przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia daje możliwość wyeliminowania zaobserwowanych nieprawidłowości i błędów, ale może też stanowić podstawę do działań o charakterze planistycznym.

W praktyce gospodarczej działania związane z analizą strategiczną najczęściej ograniczają się wyłącznie na ocenie kondycji firmy, co obejmuje głównie analizę wyników ekonomicznych i ocenę skuteczności prowadzonej działalności gospodarczej wraz z zabiegami marketingowymi.

Nie należy jednak bagatelizować możliwości oferowanych przez pełną analizę strategiczną, która powinna być realizowana w pełnym zakresie w związku z niestabilnością otoczenia firmy. Z tego powodu powinna ona być przeprowadzana regularnie lub nawet dynamicznie przy równoczesnym zachowaniu odpowiedniej elastyczności. Otoczenie firmy można obecnie określić jako burzliwe, co znajduje swoje źródło w następujących jego cechach:

• wysoki poziom złożoności, skutkujący znaczną ilością elementów otoczenia i powiązań pomiędzy tymi elementami;

• szybkości zmian, które zachodzą w otoczeniu firmy, a które mają swoje źródło w dużej liczbie pojawiających się innowacji o charakterze technologicznym i organizacyjnym;

• trudności przewidywania zmian, których można się spodziewać w otoczeniu, a także trudności zidentyfikowania czynników wpływających na występowanie tych zmian;

• dużym stopniu ryzyka procesów;

• intensywności otoczenia prowadzącej do podwyższonego stopnia uzależnienia firmy od otoczenia w jakim funkcjonuje.

Potrzeba stosowania analizy strategicznej i związanych z nią metod powstała wraz z wprowadzeniem zagadnienia strategii do zakresu dziedzin zarządzania. Pojęcie strategii pojawiło się w naukach o zarządzaniu po raz pierwszy w połowie XX wieku zyskując popularność w latach sześćdziesiątych. Wcześniej problemy strategiczne były określane jako planowanie długoterminowe. Największy wkład w początkowym stadium rozwoju teorii strategii firmy wniósł Igor Ansoff, który stworzył metodę nazwaną później jego nazwiskiem – Macierz Ansoffa. Metoda ta pozwala określić cztery możliwe strategie rozwoju z wykorzystaniem odpowiednich kombinacji kryteriów rynku i produktu. Opracowanie koncepcji strategii przedsiębiorstw pozwoliło na opracowanie metod analizy strategicznej. Niektóre z narzędzi, jakie wykorzystuje się w takich analizach zostały przygotowane w oparciu o pomysły stosowane w dużych przedsiębiorstwach.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Analiza strategiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa
3. Metody analizy strategicznej
4. Analiza otoczenia wybranego przedsiębiorstwa
5. Analiza potencjału strategicznego wybranego przedsiębiorstwa
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.