Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku 6-8 lat

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 47
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 100 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Dzieci w wieku 6-8 lat to dzieci, które kończą naukę przedszkolną i rozpoczynają edukację w szkole podstawowej. Zgodnie z niedawnymi regulacjami od obowiązkiem szkolnym zostały objęte również sześciolatki. Pierwsza klasa szkoły podstawowej często stanowi etap przejściowy między wiekiem przedszkolnym i szkolnym. Dzieci rozpoczynające naukę szkolną w wielu przypadkach znacząco różnią się od siebie w ujęciu rozwoju ogólnego, czy przygotowania do rozpoczęcia nauki szkolnej. Nie jest to zjawisko charakterystyczne tylko dla Polski, czy Europy, ale obserwuje się je na całym świecie.

Końcowy okres edukacji przedszkolnej, a przede wszystkim pierwsze kroki w szkole oznaczają dla dzieci nabywanie wielu nowych umiejętności, w szczególności zaś osiąganie dojrzałości szkolnej. Jest ona interpretowana jako uzyskanie przez dziecko takiego stopnia rozwoju emocjonalnego i umysłowego, ale również rozwoju w ujęciu społecznym i fizycznym, jaki będzie dawał mu możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnych i rozumienia treści programowych.

Warto podkreślić, że dojrzałość szkolna stanowi wynik odpowiedniego kierowania rozwojem dziecka w okresie przedszkolnym. Analiza gotowości do podjęcia nauki powinna uwzględniać także poziom rozwoju procesów ruchowych i poznawczych, które dają dziecku możliwość skutecznej nauki najważniejszych umiejętności szkolnych, czyli czytania, pisania oraz liczenia, ale również odpowiedniego rozwoju w ujęciu fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Nie bez znaczenia jest także umiejętność pozyskiwania informacji, które są podstawą skutecznej nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Dojrzałość fizyczna dzieci wyraża się odpowiednim poziomem sprawności ruchowej, dobrym zdrowiem, odpowiednim działaniem systemu nerwowego i dużym poziomem aktywności.

Przesłankami dojrzałości umysłowej są: ilość wiedzy o świecie, o bliższym oraz dalszym jego otoczeniu, o funkcjonowaniu przyrody i człowieka, umiejętności twórczego myślenia, odpowiedniego wypowiadania się, rozumienia treści wykorzystywanych w rozmowie pojęć, dużej ciekawości i chęci pozyskiwania wiedzy o świecie i życiu.

Z kolei dojrzałość emocjonalna i społeczna znajduje wyraz w umiejętności kooperacji z rówieśnikami podczas zabawy i nauki, odczuwania radości w wyniku osiągnięć wszystkich członków grupy, odczuwania odpowiedzialności za zadania, które zostają powierzone dziecku, okazywaniu uczuć, takich jak życzliwość, wdzięczność, przyjaźń, czy panowanie nad sobą w sytuacjach stresu.

Dojrzałość dziecka przekłada się bezpośrednio na jego start szkolny, czyli to, czy rozpoczęcie nauki będzie dla niego wyłącznie sytuacją przejściowo trudną, czy przerodzi się w kryzys, który wpłynie niekorzystnie na jego dalszy rozwój.

Rozpoczęcie nauki szkolnej w wieku 6 lub 7 lat jest ogromną zmianą w życiu każdego dziecka. Od chwili rozpoczęcia edukacji szkolnej następuje zmiana codziennego trybu życia. Następuje przejście od dominujących w codzienności dziecka zabaw do nauki szkolnej. Systematyczne pozyskiwanie wiedzy jest kluczową formą ucznia. Każdego dnia podejmowane są przez niego stałe obowiązki związane z nauką szkolną, a sposób w jaki się z nich wywiązuje jest nieustannie oceniany.

Szkoła z biegiem czasu staje się dla każdego dziecka najważniejsza, wychowuje go i kształtuje jego osobowość, dostarcza mu wiedzy i umiejętności, ćwiczy go w ujęciu psychicznym, a także kształtuje jego osobowość. W chwili rozpoczęcia nauki dziecko rozpoczyna również nowy etap rozwoju. Regularna nauka i funkcjonowanie szkolne skutkuje coraz bardziej bezpośrednim kontaktem ze szkołą i otoczeniem, co jest bardzo ważnym elementem stymulującym rozwój. Aspekty te sprawiają, że następują szybkie zmiany w świadomości dziecka, zarówno w obszarze umysłowym, społecznym, jak i emocjonalnym.

Wśród szczególnie ważnych aspektów wpływających na charakterystykę i rozwój dzieci w wieku 6-8 lat wymienić należy także środowisko rodzinne oraz aspekty dydaktyczne i pedagogiczne z jakimi ma styczność oraz grupy rówieśnicze. Warto zaznaczyć, że kluczowym aspektem wpływającym na rozwój są zmiany, które następują w sytuacji życiowej dzieci.

Wiek 6-8 lat określany jest jako pierwsza faza młodszego wieku szkolnego. W okresie tym następuje szereg skomplikowanych zjawisk dotyczących rozpoczynania przez dziecko nauki szkolnej oraz adaptacji do środowiska szkolnego, a także wymagań jakie są przed nim stawiane, również adaptacji do rówieśników i nauczycieli.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy koncentruje się na zagadnieniach wprowadzających do problematyki czasu wolnego. Przybliżono definicję czasu wolnego, a także odniesiono się do zagadnień dotyczących czasu wolnego w literaturze przedmiotu. Czas wolny spełnia szereg funkcji, które zostały przybliżone w końcowej części rozdziału.

Drugi rozdział pracy skupia się na przedstawieniu wpływu otoczenia na sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci. Odniesiono się do czasu wolnego spędzanego przez dzieci z rodziną opisanego w literaturze przedmiotu. Istotnym aspektem jest także wpływ szkoły na sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci. Nie bez znaczenia jest również wpływ jaki na czas wolny dzieci wywiera lokalna społeczność, do czego także odniesiono się w rozdziale.

Ostatni rozdział pracy skupia się na wybranych aspektach rozwoju dziecka w wieku między 6, a 8 lat. Przedstawiono ogólne informacje związane z rozwojem dzieci w tym wieku. W dalszej części rozdziału skupiono się na szczegółowych aspektach rozwoju dziecka w ujęciu fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i społecznym.

Tytuły rozdziałów:
1. Wprowadzenie do zagadnień czasu wolnego
2. Wpływ otoczenia na spędzanie czasu wolnego przez dzieci
3. Rozwój dziecka w wieku 6-8 lat

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 100 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.