Daktyloskopia w identyfikacji kryminalistycznej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie kluczowych zagadnień związanych z wykorzystaniem daktyloskopii w obszarze identyfikacji kryminalistycznej. Problematyka identyfikacji osób nie dotyczy wyłącznie kryminalistyki, ale także innych dziedzin nauki. W szczególności tematyka identyfikacji osób posiłkuje się wiedzą z zakresu chemii, biologii, a nawet antropologii. Nie bez znaczenia jest tu także rosnąca liczba specjalizacji w samej tylko kryminalistyce. Najczęściej jednak kwestie identyfikacji osób związane są z problematyką śladów kryminalistycznych.

Kryminalistyka wyszczególnia wiele rodzajów śladów, a ich rodzajami zajmują się niezależne dziedziny, takie jak cheiloskopia, daktyloskopia, otoskopia kryminalistyczna, grafologia, osmologia, czy antropometria. Rozwój wymienionych dziedzin miał miejsce przede wszystkim w ubiegłym stuleciu i jest oczywiście kontynuowany jest obecnie. Stwarza to znacznie większe możliwości w obszarze identyfikacji osób i wykrywania sprawców przestępstw.

Do kryminalistyki wprowadza się w obecnym okresie dużą ilość technik laserowych które wykorzystuje się do:

• wykrywania śladów linii papilarnych na tak zwanych trudnych podłożach;

• badania dokumentów co obejmuje przede wszystkim ujawnianie tekstów zalanych rozmazanych ujawnianie poprawek i dopisku w tekstach badanie fałszerstw banknotów papierów wartościowych oraz dzieł sztuki;

• badań umożliwiających identyfikację śladów narzędzi;

• badań umożliwiających identyfikację powłok szklanych i lakierniczych;

• badań o charakterze fonoskopijnym;

• badań mikrośladów;

• w obszarze fotografii kryminalistycznej.

Technika laserowa umożliwia także udoskonalenie i poszerzenie metod badawczych, czego przykładami są spektroskopia w podczerwieni, cyfrowe transformowanie obrazu oraz filtracja przestrzenna.

W niektórych państwach takich jak Niemcy, Holandia oraz Wielka Brytania, a również w Polsce przywiązuje się coraz większą uwagę na śladach zapachowych. Do badania zapachów przekazywane są nie tylko części garderoby podejrzanego pozostawione na miejscu zdarzenia, ale również przedmioty z którymi podejrzany miał kontakt. Prowadzi się obecnie badania nad efektywnymi metodami badawczymi tak by wyniki ekspertyzy o charakterze osmologicznym były pełnowartościowym materiałem dowodowym.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z problematyką daktyloskopii w szczególności odnosi się do pojęcia i roli daktyloskopii, Przedstawia historię daktyloskopii i jej biologiczne podłoże.

Drugi rozdział pracy skupia się na problematyce ujawnienia śladów linii papilarnych. Rozdział przybliża zagadnienia związane z rodzajami linii papilarnych i metodami ujawniania śladów linii papilarnych. Skupia się również na zasadach ujawniania śladów linii papilarnych i kolejności stosowania poszczególnych metod w tych działaniach. Skupiono się również na wykorzystaniu proszków daktyloskopijnych.

Rozdział trzeci przybliża zagadnienia związane z laboratoryjnymi metodami zabezpieczania i ujawniania śladów linii papilarnych. Przybliżono metody wykorzystywane do analizy śladów znajdujących się na podłożach chłonnych i niechłonnych, a także metody fluorescencyjne i metody umożliwiające ujawnienie śladów krwawych.

Czwarty i ostatni rozdział pracy skupia się na procedurach daktyloskopii i wykorzystania śladów linii papilarnych. Rozdział omawia dokładnie działania w zakresie daktyloskopii zwłok, daktyloskopowanie osób, problematykę systemów AFIS, rejestrację w daktyloskopii a także ekspertyzę daktyloskopijną.

Praca została przygotowana w oparciu o monografie związane z kryminalistyką i daktyloskopią, jak również w oparciu o artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie „Problemy Kryminalistyki”.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Wprowadzenie do problematyki daktyloskopii
3. Ujawnianie śladów linii papilarnych
4. Laboratoryjne metody ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych
5. Procedura daktyloskopowania oraz wykorzystywania śladów linii papilarnych
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.