Migracje ludności - aspekt prawny

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 46
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Wprowadzenie do zagadnień migracji ludności

Analiza zagadnień migracji ludności ma charakter inderdyscyplinarny. Migracje stanowią bowiem obszar analizy różnych dziedzin nauki, takich jak: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, demografia, historia, czy prawo. Nauki ekonomiczne prowadzą analizy migracji ludności ze względu na ich częsty charakter zarobkowy i jej wpływ na sytuację ekonomiczną migrantów, a także na sytuację gospodarczą regionów, których dotyczy. Socjologowie z kolei badają migracje ludności ze względu na ich kontekst społeczny i masowy charakter, a także w kontekście ich wpływu na powstawanie struktur społecznych. Psychologowie przejawiają zainteresowanie migracjami ludności z powodu procesu decyzyjnego, który do niej prowadzi, ale również z perspektywy określonych przemian w psychice i świadomości migrantów. Politolodzy interesują się migracjami z powodu nieodłącznie towarzyszącemu im przekraczaniu granic międzynarodowych czy regionalnych, co wymusza konieczność dostosowania polityki danego państwa czy regionu do skali zjawiska migracji ludności. Z perspektywy nauk historycznych zainteresowanie wynika z faktu, że przemieszczanie się ludności występowało zawsze i miało znaczący wpływ na kształtowanie obrazu świata. Demografia bada aspekt migracji ludności jako znaczącego czynnika wpływającego na strukturę ludności i jej rozmieszczenie przestrzenne.

Tak zróżnicowane powody skłaniające badaczy do zajęcia się tematyką migracji skutkuje pojawieniem się różnych definicji zjawiska migracji ludności i samego migranta. Również ze względu na wielowymiarową specyfikę zjawiska migracji konieczne jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a sprecyzowanie czym jest migracja ludności i kim jest migrant nie jest zadaniem łatwym.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że migracje ludności analizowane są tak w ujęciu globalnym, jak i międzynarodowym, krajowym czy wreszcie regionalnym. Zróżnicowane poziomy analizy wraz z dużą ilością powiązanych aspektów nawarstwiają trudności w przyjęciu uniwersalnych definicji. Uwzględniając szereg istotnych czynników takich jak czas, różnice kulturowe, czy lokalizacja, stworzenie jednej spójnej i uniwersalnej definicji może okazać się niemożliwe, między innymi ze względu na następujące aspekty:

• Różnice między migracjami czasowymi i stałymi;

• Różnice między migracjami na małe i duże odległości, czy takimi, które są aktywnościami powtarzającymi się;

• Różnice w migracjach jednostek i grup wraz z ich kulturowymi aspektami;

• Różnice w kontakcie związków i relacji, które mogą być tak zerwane wskutek migracji, ale i nawiązane.

Definicja migracji ludności

Najprostsza definicja migracji ludności zakłada, że jest to przemieszczanie się mieszkańców danego kraju lub regionu. To proste podejście często było rozbudowywane i uszczegóławiane. Literatura przedmiotu oferuje definicje bardzo ogólne, do których zaliczyć można definicję R.P. Shawa, który zakłada, że migracje ludności to przenoszenie się ludzi na dłuższy okres czasu i znaczące odległości. Możliwe jest także odwołanie się do definicji szczegółowych, jak ta zaproponowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), w której migracja zagraniczna postrzegana jest jako zmiana kraju miejsca zamieszkania.

Często w literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że definicja zaproponowana przez R.P. Shawa jest zbyt mało dokładna, przez co jej przydatność w analizach zjawiska migracji ludności jest niewielka. Podstawową przyczyną powstania różnych definicji zjawiska migracji ludności jest różne rozumienie pojęcia przemieszczania ludności, a w szczególności dwóch wymiarów z nim związanych, czyli odległości w ujęciu geograficznym, a także długoś okresu pozostawania w nowym miejscu. Warto również pamiętać o tym, że migracje zawsze mogą być rozpatrywane dwojako – w kontekście miejsca początkowego migracji i w kontekście jej miejsca docelowego.

Rodzaje migracji ludności

Podobnie jak w przypadku samej definicji migracji ludności, nie mniejsze wątpliwości związane są z ujednoliceniem rodzajów migracji. Literatura przedmiotu obfituje w zróżnicowane podejścia do tego zagadnienia, jednak najczęściej spotyka się kryteria podziału oparte o obszar migracji ludności, długość trwania pobytu, jego charakter, przyczyny i motyw pobytu.

W kontekście obszaru migracji możliwe jest wyszczególnienie migracji wewnętrznych i zewnętrznych, które różnią się faktem przekroczenia granicy terytorialnej w ujęciu administracyjnym, np. miasta, powiatu, województwa, czy kraju. Migracje wewnętrzne są więc związane z przemieszczaniem się osób w ramach konkretnego obszaru, podczas gdy migracje zewnętrzne to przemieszczenia poza określony obszar. Migracje, w których dochodzi do przekroczenia granic administracyjnych państwa nazywane są najczęściej migracjami zagranicznymi. Migracje zagraniczne definiowane są przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jako „przemieszczenia ludności związane ze zmianą kraju zamieszkania”.

W odniesieniu do kolejnego kryterium, którym jest długość trwania pobytu, rozumiana również jako czas nieobecności w miejscu pobytu stałego, GUS dzieli migracje na krótkookresowe i długookresowe. Pierwsza z tych kategorii zakłada okres pobytu od 1 do 3 miesięcy, druga z kolei zakłada pobyt przez minimum 12 miesięcy.

Rodzaje migracji ludności wyszczególnione zgodnie z kryterium przyczyn dzielą się najczęściej na następujące:

• Polityczno – militarne;

• Ekonomiczne;

• Idelogiczno-ustrojowe;

• Religijne;

• Klimatyczne (ekologiczne);

• Rasowe.

Zawartość pracy

Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy zagadnień związanych z migracjami ludności w rozumieniu administracyjno-prawnym. W pracy przyjęto tezę, zgodnie z którą polskie prawo związane z migracjami ludności jest zgodne z odpowiednimi regulacjami zawartymi w prawie międzynarodowym. Praca wykorzystuje metodę analizy literatury przedmioty wraz z analizą treści aktów prawnych – tak prawa polskiego, jak i prawa międzynarodowego.

Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do zagadnień migracji, przybliżono definicję migracji ludności, w szczególności migracji międzynarodowych. Opisano formy i rodzaje migracji, a także skutki migracji ekonomicznych mających charakter międzynarodowy.

Rozdział drugi przybliża zagadnienia migracji ludności w kontekście regulacji prawa międzynarodowego. W szczególności odniesiono się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Genewskiej w zakresie statusu uchodźców, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także regulacji prawnych Unii Europejskiej.

Ostatni rozdział pracy skupia się na problematyce migracji ludności w odniesieniu do prawa polskiego. W szczególności poruszono aspekty źródeł prawa, prawo azylu w polskim prawie, a także nawiązano do statusu uchodźcy w polskim prawie.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Wprowadzenie do problematyki migracji
3. Problematyka migracji ludności w świetle międzynarodowych dokumentów prawnych
4. Zagadnienie migracji ludności w świetle wewnętrznego prawa polskiego
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Izrael a bezpieczeństwo na bliskim wschodzie
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 74

Chuligański charakter czynu
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 71