Zamówienia z wolnej ręki

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 69
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Celem pracy jest przybliżenie aspektów prawnych związanych z jednym z trybów udzielania zamówień publicznych, którym są zamówienia z wolnej ręki.

Prawo zamówień publicznych jest ważnym elementem polityki państwa, której celem jest pobudzanie wolnego rynku, który działa w Polsce od transformacji społeczno-ekonomicznej i politycznej. Właściwie funkcjonujący system zamówień publicznych stanowi istotny instrument w obszarze polityki gospodarczej rządu, jest też narzędziem stymulacji rozwoju ekonomicznego, a także czynnikiem wpływającym na ochronę przedsiębiorców krajowych. Zapewnienie zasad uczciwej konkurencji w procesie starania się o otrzymania zamówienia publicznego oddziałuje w istotny sposób na rozwój przedsiębiorstw rodzimych, tworzy nowe miejsca pracy, a tym samym poprawia sytuację polskiej gospodarki.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, państwo to największa „firma” na rynku, co oznacza, że jest też największym inwestorem. Budżet centralny wraz z budżetami lokalnymi wydają rocznie kilkadziesiąt miliardów złotych pochodzących w największym stopniu z podatków. Duże znaczenie ma więc kto i jak dysponuje tymi środkami. Uzasadniona więc staje się potrzeba funkcjonowania systemowych zasad gwarantujących celowe i uczciwe wykorzystanie tych środków. Znaczenie przypisywane przez państwo sektorowi zamówień publicznych jest przez to bardzo duże. Ma on na celu zagwarantowanie racjonalnego oraz rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi, przynosząc tym samym zauważalne oszczędności budżetowe. Jest to o tyle ważne, że środki finansowe pozostające w dyspozycji budżetu centralnego i samorządów, są zbyt małe w porównaniu do potrzeb tych jednostek. Właściwe działanie systemu zamówień publicznych może wpływać pozytywnie na ich racjonalne wykorzystanie, a skutkiem może być poprawa kondycji finansów publicznych jako całości.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział pracy omawia kluczowe zasady udzielania zamówień publicznych. Drugi rozdział skupia się na zasadach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach rozdziału trzeciego przybliżono dokładną charakterystykę trybu zamówienia z wolnej ręki. Ostatni, czwarty rozdział pracy skupia się na przedstawieniu przykładowego zamówienia publicznego udzielonego w trybie z wolnej ręki.

Praca została przygotowana w oparciu o monografie opisujące zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi. W pracy wykorzystano także artykuły zamieszczone w periodykach prawniczych, a także teksty aktów prawnych.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
4. Zamówienie z wolnej ręki
5. Interpretacja i ocena wybranego postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Przetarg w prawie zamówień publicznych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 66

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68