Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 68
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to analiza zagadnień z obszaru zamówień publicznych, czyli odrzucenia propozycji przez zamawiającego ze względu na rażąco niską cenę.

Prawo zamówień publicznych stanowi jeden z ważnych elementów polityki państwa, skierowanej na stymulowanie wolnego rynku, działającego w Polsce od chwili przemiany politycznej i społeczno-ekonomicznej. Efektywnie działający system zamówień publicznych jest istotnym instrumentem prowadzenia polityki gospodarczej przez rząd, narzędziem wspomagania rozwoju ekonomicznego a także elementem ochrony krajowych przedsiębiorców. Uczciwa konkurencja w ramach procesu starania się o otrzymanie zamówienia publicznego wywiera ważny wpływ na rozwój rodzimych firm, tworzy nowe miejsca pracy, a przez to umacnia polską gospodarkę.

W Polsce, podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich UE, państwo jest największą „firmą” w ramach rynku, a więc i największym inwestorem. Budżet centralny i budżety lokalne wydają każdego roku kilkadziesiąt miliardów złotych, pochodzących przede wszystkim z podatków. Nie bez znaczenia jest więc, kto i jak tymi środkami dysponuje. Zrozumiała jest zatem potrzeba istnienia systemowych gwarancji uczciwego i celowego zarządzania tymi funduszami. Znaczenie, jakie państwo przypisuje sektorowi zamówień publicznych, jest w rezultacie bardzo duże. Ma on więc zagwarantować racjonalne a także rzetelne zarządzanie środkami publicznymi, a przez to przynieść znaczące oszczędności budżetowe. Jest to o tyle ważne, że środki finansowe, jakimi dysponują budżet centralny a także samorządy, są ciągle zbyt małe w odniesieniu do ich potrzeb. Właściwe działanie systemu zamówień publicznych może przyczynić się do ich racjonalnego wydatkowania i w rezultacie doprowadzić do poprawy kondycji finansów publicznych.

Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono zarys modelu zamówień publicznych w Polsce. W ramach tego rozdziału opisano źródła prawa zamówień publicznych, definicję zamówienia publicznego, obszar stosowania prawa zamówień publicznych a także organy administracji w ramach systemu zamówień publicznych.

Drugi rozdział zawiera charakterystykę procesu wyboru najbardziej korzystnej propozycji w zamówieniach publicznych. Poszczególne punkty tego rozdziału poświęcono procedurze składania ofert, odrzuceniu propozycji przez zamawiającego ze względu na rażąco niską cenę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień a także mechanizmowi badania rażąco niskiej ceny.

W trzecim, ostatnim rozdziale pracy, zawarte zostały rozważania w temacie środków ochrony prawnej w ramach postępowania w przedmiocie zamówień publicznych. W ramach tego rozdziału przybliżono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, skargę do sądu, a także rażąco niską cenę jako działanie nieuczciwej konkurencji.

Podstawą źródłową pracy są monografie omawiające zagadnienia z obszaru zamówień publicznych w Polsce, oraz komentarze do ustawy - Prawo zamówień publicznych. Poza tym w pracy wykorzystane zostały artykuły znajdujące się w periodykach prawniczych a także teksty aktów prawnych.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Zarys modelu zamówień publicznych w Polsce
3. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych
4. Środki ochrony prawnej w postępowaniu w przedmiocie zamówień publicznych
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Przetarg w prawie zamówień publicznych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 66

Zamówienia z wolnej ręki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 69