Prawa konsumenta w Unii Europejskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 78
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 229 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to analiza zagadnień ochrony praw konsumentów w UE.

Przystąpienie naszego państwa do UE skutkowało licznymi konsekwencjami o charakterze polityczno-społecznym, a także o charakterze prawnym. Bardzo ważnym skutkiem nadmienionej akcesji jest wdrożenie tak zwanej aquis communautaire, czyli całokształtu dorobku wspólnotowego. Równocześnie z tym dorobkiem zostały przejęte zostały unormowania prawne i praktyka orzecznictwa organów wspólnotowych. Celem realizacji celów traktatowych, unijny prawodawca przyjął dużą ilość aktów prawa pochodnego. Jednym z najważniejszych założeń wspólnej unijnej polityki konsumenckiej jest ujednolicenie krajowych systemów ochrony praw konsumentów. Dla realizacji tych założeń istotne znaczenie uzyskały dyrektywy organów UE. Dla zagadnień omawianych w niniejszej pracy szczególne znaczenie mają uregulowania dyrektywy Rady nr 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Celem tej dyrektywy była inkorporacja do krajowych porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich takich uregulowań, które mogą służyć eliminowaniu tak zwanych klauzul abuzywnych, czyli niekorzystnych postanowień znajdujących się w umowach zawieranych z udziałem konsumentów.

Dyrektywa nr 93/13 miała bardzo istotne znaczenie dla zagadnień ochrony praw konsumentów, ponieważ krajowe regulacje konsumenckie w dużej mierze odbiegały od wspólnotowego, jednolitego standardu, który zapewnia ochronę interesów ekonomicznych konsumentów. Również polskie prawo cywilne przez dość długi okres nie wytworzyło instrumentów prawnych, które mogą posłużyć ochronie interesów ekonomicznych konsumentów, poza tradycyjnymi uprawnieniami wynikającymi z rękojmi lub z gwarancji. Bardziej ważne unormowania chroniące konsumentów pojawiły się dopiero po roku 1990. Dokonując nowelizacji kodeksu cywilnego, polski ustawodawca wprowadził nowy przepis art. 3852, dający konsumentom możliwość domagania się, żeby sąd uznał określone postanowienie wzorca umownego za prawnie bezskuteczne w odniesieniu do sytuacji, gdy wzorzec ten zastrzegał dla strony stosującej go rażąco bezzasadne korzyści. Jednak ten instrument prawny okazał się w praktyce w znaczącym zakresie nie w pełni wystarczający dla ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Sądowa kontrola postanowień określonego wzorca umownego miała więc charakter określony, czyli odnosiła się do indywidualnych umów, z kolei ustawodawca nie przewidział w ogóle nieważności poszczególnych postanowień umownych.

Transponowanie do naszego ustawodawstwa uregulowań dotyczących niedozwolonych klauzul umownych w ważny sposób wpłynęło na zmianę pozycji konsumenta w ramach rynku. Otrzymał prawny środek ochrony własnych praw na poziomie zbliżonym do rozwiązań obowiązujących w Europie. Nowe normy prawne umocniły pozycję słabszej strony umów nawiązywanych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że świadomość praw należnych konsumentom w Polsce ciągle jest niewielka porównując z innymi państwami członkowskimi UE. Dotyczy to nie jedynie konsumentów, ale także przedsiębiorców.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przeanalizowano ewolucję ochrony praw konsumenta w prawie europejskim, czyli: znaczenie Traktatu Rzymskiego dla rozwoju idei ochrony konsumenta, programy EWG związane z ochroną i informowaniem konsumentów, znaczenie Jednolitego Aktu Europejskiego dla ochrony konsumenta, oraz formalne uznanie ochrony konsumenta za jedną z polityk Wspólnot Europejskich.

Rozdział drugi pracy przedstawia rozważania związane ze statusem prawnym konsumenta w ramach rynku UE. Rozdział ten omawia pojęcie konsumenta w polskim ustawodawstwie, pojęcie konsumenta w prawie unijnym, rozwiązania prawne ochrony konsumenta w UE a także międzynarodowe organizacje konsumenckie.

Trzeci, równocześnie ostatni rozdział pracy, poświęcono charakterystyce wybranych praw konsumenta w prawie UE. W ramach tego rozdziału przeanalizowano prawo konsumenta do informacji, prawa konsumenta w ramach rynku usług medycznych, prawa konsumenta w ramach rynku usług turystycznych a także prawa konsumenta w ramach rynku usług internetowych.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Ewolucja ochrony praw konsumenta w prawie europejskim
3. Status prawny konsumenta na rynku UE
4. Charakterystyka wybranych praw konsumenta w prawie UE
5. Zakończenie
6. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 229 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Historia prawa antymonopolowego w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Klauzule abuzywne w polskim systemie prawnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 90