Migracje zarobkowe Polaków

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 117
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 349 zł
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Opis pracy

Cel pracy to analiza zagadnień migracji zarobkowej Polaków w XXI wieku.

Od czasu, gdy Polska stała się członkiem UE w 2004 roku, otwarły się nowe możliwości, nowe ścieżki budowania kariery i rozwoju zawodowego polskich pracowników, które jeszcze niedawno były wręcz trudne do wyobrażenia. W Unii Europejskiej, na podstawie przyjętej polityki zatrudnienia, obowiązuje swobodny przepływ produktów, usług, kapitału i pracy. Tym samym otwarto nowe rynki pracy dla obywateli nowych państw członkowskich. Zgodnie z szacunkami na emigracji pozostaje 2-2, 5 milionów Polaków, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Szwecji. Ocenia się, że na przestrzeni ostatnich lat emigracja zarobkowa nie zwiększała się tak szybko, jak zaraz po wejściu Polski do UE. Pomimo kryzysu i recesji nie odnotowuje się jednak masowych powrotów do kraju. Zgodnie z badaniami, wracają najczęściej ci, którzy stracili pracę albo zakończyli kontrakt, planowali pobyt czasowy lub również pojawiły się w ich życiu nieprzewidziane problemy o charakterze rodzinnym. Okazuje się zatem, że emigranci starają się przetrwać kryzys w kraju, w którym pracują, pomimo że często obniżano im stawkę wynagrodzenia. Osoby, które wróciły, bardzo często planują następne wyjazdy, ze względu na fakt, że nie mogą odnaleźć się na krajowym rynku pracy (trudności ze znalezieniem pracy, niskie płace, poczucie wyobcowania i zmiany mentalne).

Sytuacja na europejskim rynku pracy i zwiększające się procesy globalizacyjne a także towarzyszące im zjawiska, związane w szczególności z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i wielokulturowego, a także zmiany w środowisku zawodowym, w formach i w treści pracy stawiają wysokie wymogi w obszarze jakości edukacji i kształtowania umiejętności zawodowych. Rozchodzi się o takie przygotowanie pracownika, żeby w pełni mógł wykorzystać swoje potencjalne możliwości, był aktywnym podmiotem gospodarki bazującej na wiedzy, potrafił funkcjonować i rozwijać własną karierę w różnych kontekstach zawodowych. Stąd zachodzi potrzeba nie jedynie mobilności i elastyczności, jednak również przejrzystości kwalifikacji, możliwości porównywania świadectw, dyplomów i kwalifikacji zawodowych migrujących pracowników. Wcześniejsze różnice w systemach nauczania tworzą w niektórych przypadkach bariery w swobodnym przepływie pracowników w ramach wewnętrznego rynku pracy UE. Współczesny rynek pracy wymaga również ustawicznej edukacji zawodowej, która pozwala aktualizować i zdobywać nowe informacje i umiejętności będące podstawą przydatności zawodowej pracownika nie jedynie w granicach gospodarki narodowej, ale również w wymiarze międzynarodowym. Często emigrant w nowym środowisku zawodowym spotyka nie jedynie nowe technologie, metody organizacji pracy, ale również kulturę organizacyjną i towarzyszące jej wzorce zachowań a także obyczaje pracownicze kształtujące stosunki społeczne, które w niektórych przypadkach tworzą sytuacje dla niego trudne i psychologicznie kosztorodne. Okazuje się więc, że barierą w pracy za granicą nie jest tylko język, jednak w szczególności rozumienie skryptów i schematów kulturowych. Nowe środowisko pracy i życia jest często nieprzewidywalne, niesie dużo zagrożeń, a nieznajomość nowej kultury może powodować szok kulturowy i w rezultacie uczucie obcości.

Problemy dotyczące pracy i życia Polaków w różnych krajach UE sygnalizują tak informacje prasowe jak i wyniki badań naukowych. Wyjątkowo dotyczą one motywacji migracji zarobkowej, ewentualnych powrotów i związanych z tym zagadnień socjologicznych i demograficznych, komplikacji rodzinnych wynikających z rozłąki i „życia na dwa domy”, odczuwanej jakości życia a także konsekwencji ekonomicznych i społecznych dla rynku pracy. Podkreśla się również problem pracy Polaków poniżej posiadanych kwalifikacji w najniższym segmencie społeczeństwa kraju przyjmującego. Z pedagogicznej perspektywy bardzo wartościowa jest refleksja naukowa nad wyzwaniami dla edukacji, jakie niesie wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wydaje się, że kształcenie młodzieży w większym stopniu powinno brać pod uwagę zmiany na krajowym i europejskim rynku pracy.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono takie zagadnienia, jak: istota i definicja migracji międzynarodowych, rodzaje i formy migracji, determinanty ruchów migracyjnych w kontekście wybranych teorii migracji międzynarodowych a także skutki międzynarodowych migracji ekonomicznych.

Rozdział drugi pracy poświęcono uwarunkowaniom migracji na obszarze UE. W ramach tego rozdziału przeanalizowano demograficzne i instytucjonalne uwarunkowania przepływów osób w UE, regułę przepływu osób w UE, determinanty migracji w UE a także skutki migracji dla gospodarek UE.

Rozdział trzeci pracy jest poświęcony sytuacji na europejskim rynku pracy w kontekście migracji zarobkowych, skali i kierunków migracji Polaków w XXI wielu, oraz opiniom polskich emigrantów o sobie i realizowanej pracy.

Z kolei w rozdziale czwartym pracy przeprowadzono analizę funkcjonowania zawodowego polskich emigrantów. Rozdział ten porusza takie zagadnienia, jak: pełnione role zawodowe, sytuacja zawodowa a możliwości pracownika, rozwój zawodowy pracowników a także umiejętności zawodowe pracowników.

Tytuły rozdziałów:
1. Wstęp
2. Zagadnienia wprowadzające do problematyki migracji
3. Determinanty migracji na obszarze Unii Europejskiej
4. Polacy na europejskim rynku
5. Funkcjonowanie zawodowe polskich emigrantów
6. Zakończenie
7. Bibliografia

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Możesz kupić tę pracę w całości lub jej wybrane rozdziały. Po dokonaniu zakupu otrzymasz całą pracę lub wybraną część w formacie DOC.

Koszt zakupu pracy to 349 zł.
Możliwy jest zakup wybranych rozdziałów.

Podobne prace

Zmiany na polskim rynku pracy
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Profesja doradcy zawodowego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 103

Marketingowe działania firmy mające na celu pozyskiwanie lojalności klienta za pomocą programów lojalnościowych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 58